0 av 0 för ""

Foto: Heidelberg Materials

Publicerad: 2023-02-27

Sweco bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite

Sweco ska bistå i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. Projektet är ett av Sveriges mest omfattande klimatomställningsinitiativ och planeras nu i en genomförbarhetsstudie. Målsättningen är att ställa om svensk cementindustri till 2030.

I Swecos uppdrag ingår att bistå Heidelberg Materials i utvecklingen av en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för den kommande tillståndsansökan. Koldioxidfångstanläggningen kommer att medföra en förändring av hela Slitefabrikens verksamhet och inom ramen för genomförbarhetsstudien kommer en process för att söka ett nytt miljötillstånd påbörjas under 2023.

När CCS-anläggningen står klar år 2030 kommer den att fånga in och lagra Slitefabrikens samlade utsläpp om uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det motsvarar ca 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Tillgången till klimatpositiv cement är den enskilt största pusselbiten för att den svenska bygg- och anläggningssektorn ska kunna nå sina klimatmål till 2030.

–      Klimatpositiv cement kommer att få stor inverkan på byggsektorns klimatomställning både i Sverige och internationellt. Det här är verkligen en avgörande och banbrytande utveckling i transformationen mot ett hållbarhet samhälle, säger Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning på Sweco.

I uppdraget involveras Swecos experter inom tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivningar för CCS-anläggningar. Uppdraget startade i december 2022 och pågår till slutet av 2023.

–      Detta är rätt väg att gå för att Sveriges bygg- och anläggningssektor ska klara klimatomställningen till 2030. Förväntan på att satsningen i Slite skall driftsättas är stor och vi är fast beslutna att etablera en av världens första fullskaliga klimatpositiva cementfabriker här i Sverige år 2030, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Om CCS

CCS, Carbon Capture and Storage, är ett samlingsnamn för olika tekniker för att fånga in och lagra koldioxid. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en permanent lagringsplats djupt ner under havsbotten eller i berggrunden där den med tiden mineraliseras. Tekniken används för att förhindra utsläpp av växthusgaser till atmosfären och även för att åstadkomma negativa utsläpp, bio-CCS.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofie Sidoli, presschef Sweco Sverige, 010-484 50 20​, sofie.sidoli@sweco.se