0 av 0 för ""

Publicerad: 2023-08-24

Sweco bistår vid uppgradering av järnvägssveriges knutpunkt

Som ett led i Trafikverkets arbete med att ställa om till fossilfria godstransporter, har Sweco fått i uppdrag att stärka järnvägsnavet Hallsberg – en av Sveriges viktigaste knutpunkter. Ett stabilare järnvägssystem ska ge bättre kapacitet och punktligare trafik.

I Hallsberg möter två av Sveriges viktigaste stråk varandra: godsstråket genom Bergslagen och Västra stambanan. På Västra stambanan går alltifrån godståg till snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg, samt regionaltåg. Godsstråket är huvudtrafikled för svensk exportindustri där tunga godståg från Norrland rangeras i Hallsberg, för fortsatt färd mot Göteborg/Malmö och kontinenten.

– Vi behöver effektivisera transportsystemet så att en större del av godset fraktas på järnväg för att möta en ökad efterfrågan på transporter, säkra vår handel med andra länder och klara av Sveriges klimatmål. Att stärka Hallsberg som järnvägsnav är därför av riksintresse och vi är stolta över att kunna bidra i det arbetet, säger Fredrik Wallner, divisionschef Transport Infrastructure, Sweco Sverige.

Järnvägsanläggningen består idag av föråldrad signalutrustning med begränsad livslängd, och det finns ingen möjlighet att införskaffa reservdelar från systemleverantören. Sweco har därför fått i uppdrag att projektera för utbyte av kritisk utrustning och uppgradera till ett modernare system. Det minskar sårbarheten och därmed risken för stopp som påverkar gods- och persontågstrafiken i Sverige.

Uppdraget förbereder även för ett framtida införande av European Rail Traffic Management System (ERTMS) som kommer att förenkla resor och transporter över landsgränserna inom Europa. Sweco ska också arbeta aktivt för att minska projektets klimatpåverkan och se till att det ingår som en aspekt vid val av lokalisering, standard och utformning samt avvägning mellan olika intressen.

Uppdraget startade i slutet av juni och pågår till och med november 2029. Ordervärdet uppgår till cirka 30 MSEK.