0 av 0 för ""

Sweco blir projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby. Bild: Getty images.

Sweco medverkar vid projekteringen av nya stadsdelen Visborg på Gotland

Region Gotland har genom upphandling utsett Sweco som projekteringskonsulter i stadsdelsprojektet Visborg i södra Visby. Sweco har i uppdrag att i nära samarbete med Region Gotland skapa förutsättningar för en god och hållbar infrastruktur i en stadsdel som ska ta tillvara områdets unika karaktär och samtidigt ge förutsättningar för nya hållbara bostäder, bomiljöer och verksamheter.

Region Gotlands prioriterade målområden för hållbarhet inom stadsutvecklingsprojektet Visborg är mobilitet, innovativa kretslopp, samspel och identitet. För att ge förutsättningar för att uppnå hållbarhetsmålen för Visborg och för att få en fungerande stadsdel behöver utbyggnad av vissa vägar, vatten och avlopp, dagvattendammar samt gång- och cykelstråk projekteras och byggas i ett tidigt skede.

Utbyggnaden kommer att ske etappvis och den omfattar bland annat de delar av infrastrukturen som ska betjäna området som helhet. Sweco kommer att förprojektera och detaljprojektera för landskap, väg/vatten, dagvatten, vägar, broar och belysning.

– Hållbarhetsaspekten är viktig för oss inom Region Gotland och vi vet att Sweco tänker på samma sätt. Vår gemensamma ambition är att skapa förutsättningar för en hållbar och innovativ miljö att bo, leva och verka i. Vi har nu spännande och utmanande agenda att ta tag i tillsammans, säger Susanna Collin markingenjör, Region Gotland.

– Vi gläds verkligen åt att kunna jobba nära Region Gotland i detta spännande utvecklingsprojekt. Vårt fokus ligger på att optimera reduceringen av klimatgasutsläpp i hela processen från design till förvaltning. Med en detaljerad förståelse kan vi hitta det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen, i linje med de globala hållbarhetsmålen, säger Fredrik Wallner, vd för Swecos anläggningsverksamhet.

Stadsdelsprojektet Visborg sträcker sig fram till år 2040. Fullt utbyggt kommer Visborgsområdet att inrymma ca 3500 bostäder samt verksamheter och servicefunktioner. Swecos konsultuppdrag pågår fram till hösten 2024 och engagerar flera av Swecos verksamheter (Swecos anläggningskonsulter, Swecos installationskonsulter, Swecos projektledare och Sweco vatten- och miljökonsulter).

För ytterligare information, kontakta:
Robert Segerdahl, uppdragsledare Sweco, 072-158 53 70, robert.segerdahl@sweco.se
Fredrik Wallner, vd Swecos anläggningsverksamhet, 070-211 08 76, fredrik.wallner@sweco.se
Patrik Viggeby, projektledare Region Gotland, 0498-26 91 71patrik.viggeby@gotland.se