0 av 0 för ""

​Sweco-rapport visar möjligheter för effektivare godstransport på järnväg

En fördubbling av mängden gods som transporteras via järnväg är möjlig till år 2050 visar en ny rapport som är framtagen av Sweco i samarbete med bland andra Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain.

Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp och huvuddelen kommer från vägtrafiken, främst från personbilar och tunga fordon. Om Sverige ska nå målen från klimatmötet i Paris krävs en utveckling av transportnätet och här kan järnvägen spela en viktig roll.

– För att säkerställa en hållbar och konkurrenskraftig utveckling för svenskt näringsliv behövs en tydlig utvecklingsstrategi. ”Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” tar avstamp i nuläget och presenterar lösningar för hur järnvägen successivt kan stärkas. Studien visar möjligheter för en fördubbling av mängden gods på järnväg, säger Mats Hermansson, vd för Swecos verksamhet inom samhällsanalys och trafikplanering.

Enligt Trafikverkets prognoser förväntas det långväga transportarbetet öka med cirka 60 procent till år 2050. Till de varugrupper som växer starkast hör järnmalm och skogsindustrivaror. För att järnvägen ska kunna möta näringslivets behov av godstransporter och behovet av en större växling mot hållbara transporter krävs att kapaciteten byggs ut. Med de åtgärder och investeringar som ingår i Järnväg 2050, ges järnvägen förutsättningar att möta efterfrågan och ta en större andel av de totala godstransporterna.

Järnväg 2050 är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med Almega, Botniska korridoren, Business Region Örebro, Green Cargo, Göteborgs hamn, Handelskammaren Mälardalen, Näringslivets Transportråd för transportköpare, Region Örebro län och Teknikföretagen.


För mer information kontakta: 
Mats Hermansson, vd Sweco Society, telefon: 08 – 695 65 65, mats.hermansson@sweco.se
Anna Lindqvist, Pressansvarig Sweco Sverige, 08 – 696 51 90, anna.lindqvist@sweco.se