0 av 0 för ""

Pressmeddelande: Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

Två miljoner svenskar utsätts dagligen för trafikbuller vid sina bostäder utomhus som överskrider riktvärden för buller vilket i sin tur leder till en försämrad hälsa och för tidig död. Nu har Sweco tecknat ett fyraårigt avtal med Trafikverket för att hantera utredningar av buller och ljudkvalitet vilket ska bidra till att Sverige tar ett steg närmre mot att nå sina mål och riktvärden inom området.

Ökad trafik på väg och järnvägar, fler som flyttar till städerna och bostadsbyggande nära vägar och järnväg gör att fler människor utsätts för buller i Sverige. Utöver de två miljoner svenskar som påverkas av ohälsosamt buller utomhus vid sina bostäder utsätts 200 000 personer längs de statliga vägarna för ett buller inomhus som är högre än riktvärden beslutade av riksdagen. Dessutom beräknas 370 000 vara utsatta för järnvägsbuller som överstiger riktvärdena inomhus.

– För att skapa framtida hållbara städer och samhällen behövs bland annat tystare miljöer och det är möjligt när bullerfrågorna kommer in tidigt i processen och tillsammans med andra teknikområden. Därför ser vi akustiker på Sweco fram emot att få arbeta strategiskt med dessa frågor tillsammans med Trafikverket, säger Philip Radtke, gruppchef för Swecos akustiker i Göteborg.

Höga bullernivåer påverkar människors hälsa och välbefinnande. Det kan bland annat leda till stress, sömnstörningar, sämre förmåga till inlärning och försämrad prestation samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Världshälsoorganisationen, WHO, pekar i sina rekommendationer ut buller som en av de mest betydande miljöriskerna för människors hälsa. Vidare rekommenderar WHO starkt att samtliga länder ska minska sina bullernivåer. Sverige har valt att gå längre än EU:s bullerdirektiv genom att besluta att alla kommuner, istället för enbart städer, med fler än 100 000 invånare ska ta fram separata bullerkartläggningar och åtgärdsprogram för att minska bullret, ett arbete som samordnas av Naturvårdsverket.

Ramavtalet med Trafikverket är uppskattat till totalt cirka 60 miljoner kronor och Sweco är den konsult som kommer att tillfrågas först för de direktupphandlade uppdragen, vilket motsvarar cirka 45 miljoner kronor under denna period. Uppdragen kan handla om att beräkna och förutse den förväntade ljudmiljön i färdiga infrastrukturprojekt, beräkna och föreslå åtgärder för att minska vibrationer i mark, hantera stomljud i projekt och färdiga byggnader samt att projektera och kontrollera akustiska lösningar och åtgärder i färdiga byggnader. Ramavtalet mellan Sweco och Trafikverket har börjat gälla.

– Jag är väldigt stolt och glad över att Sweco vunnit detta avtal med Trafikverket. Ljud och buller är en komplex och avgörande faktor vid hållbart samhällsbyggande. Avtalet är ett erkännande för vår kompetens på området, för den bredd vi representerar och för vårt arbetssätt, säger Martina Söderström, vd för Sweco Environment.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martina Söderström, vd Sweco Environment, tfn. 073-807 62 22, eller martina.soderstrom@sweco.se.
Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, tfn. 010-484 50 20 (endast press), eller sofie.sidoli@sweco.se.