0 av 0 för ""

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Publicerad: 2023-10-27

Sweco Sverige redovisar stark tillväxt och stabilt resultat för det tredje kvartalet

Idag presenterade Sweco-koncernen kvartalsrapporten för årets tredje kvartal. Affärsområde Sweco Sverige levererade ett stabilt resultat, med en organisk tillväxt på 9 procent och en ökning av EBITA med 36 procent, justerat för kalendereffekter. Den gröna omställningen och klimatanpassningar drev en ökad efterfrågan på Sweco Sveriges tjänster.

Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 691 MSEK (1 549). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent, justerat för kalendereffekter, och drevs främst av fler anställda och högre genomsnittliga arvoden. Kalendereffekten med åtta färre timmar hade en negativ påverkan om cirka 26 MSEK på nettoomsättning och EBITA, jämfört med föregående år. EBITA-marginalen var stabil på 6,3 procent (6,3).

– Jag är stolt över att vi ännu ett kvartal fortsätter att växa och att vi gör det inom alla våra sex divisioner. Marknaden var stabil under kvartalet, men med variationer mellan segmenten, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Marknaderna för energiinvesteringar samt för vatten- och miljötjänster var goda, delvis som en följd av tjänster kopplade till den gröna omställningen och klimatanpassningar. Även efterfrågan på infrastrukturtjänster förblev stabil medan trenden i industrisegmentet förblev något osäker med undantag för norra Sverige, som fortsätter att vara en stark marknad till följd av den gröna omställningen. På fastighetsmarknaden var bostadssegmentet och det kommersiella segmentet fortsatt försvagade. Efterfrågan inom segmentet för offentliga byggnader var stabil.

Under kvartalet fick Sweco bland annat i uppdrag av Svenska kraftnät att genomföra en omfattande revision och upprustning av elöverföringssystemet i hela Sverige. Som ett led i Trafikverkets arbete med att ställa om till fossilfria godstransporter har Sweco fått i uppdrag att stärka järnvägsnavet i Hallsberg – en av Sveriges viktigaste knutpunkter. Sweco kommer även att gestalta och utforma samt projektleda bygget av en ny sim- och badanläggning i Jönköping.

Under kvartalet kommunicerades förvärvet av Medins Havs och Vattenkonsulter AB, specialister på undersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Rådgivning inom vattenmiljöfrågor är en nyckelkompetens i den gröna omställningen och efterfrågas av allt fler kunder. Med detta förvärv blir Sweco det ledande konsultbolaget inom vattenmiljö i Sverige, med nära 100 experter.

– Med vårt breda erbjudande ser vi fram emot att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners fortsätta att driva utvecklingen inom hållbar samhällsutveckling, säger vd Ann-Louise Lökholm Klasson.