0 av 0 för ""

Sweco utvecklar geografiskt IT-stöd för hållbart fiske

Havs- och vattenmyndigheten har anlitat Swecos konsulter inom geografisk IT för att anpassa den svenska fiskerikontrollen till EU:s regelverk tillsammans med myndigheten. Swecos uppdrag är värt 9,5 miljoner kronor.

– Med det nya IT-stödet ökar våra möjligheter att såväl upptäcka som förebygga olagligt och orapporterat fiske, säger Johan Löwenadler Davidsson, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten. 

Myndigheten har redan idag ett omfattande informations- och beslutsstödsystem för fiskerikontrollen och dessa ligger till grund för utvecklingsarbetet. Uppdraget kommer att omfatta kravhantering i verksamheten, utveckling av befintligt IT-stöd samt nyutveckling. Sweco kommer tillsammans med myndigheten bland annat att ta fram verktyg för att stärka korskontroller och analysera data.

Fakta:

EU beslutade i november 2009 om införande av ett nytt kontrollsystem för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken följs. En genomförandeförordning antogs i april 2011. Bestämmelserna i förordningarna är tillämpliga från olika tidpunkter, varav vissa redan ska tillämpas. Ett antal projekt behöver nu genomföras för att de krav som ställs på kontrollsystemet ska vara uppfyllda.