0 av 0 för ""

stadsbild

Swecos arkitekter hjälper Eskilstuna att växa hållbart

Eskilstuna växer och Swecos arkitekter har stöttat kommunen med att ta fram en utvecklingsplan för den sydvästra delen av staden. Utvecklingsplanen ger möjlighet för en hållbar tillväxt och utrymme att skapa 3000 nya bostäder samt flera nya mötesplatser som torg, parker, idrottsplatser och skolor.

Eskilstuna planerar för tillväxt och som del av detta har kommunen tillsammans med Sweco Architects, tidigare Tovatt Architects & Planners som nu ingår i Sweco, tagit fram en utvecklingsplan för de tre närliggande stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Höga krav har lagts på hållbar stadsutveckling. Förutom ekologisk hållbarhet är bland annat mångfald, integration och förtätning viktiga hörnstenar i planeringen.

I planen finns 3000 nya bostäder och platser för möten som torg och parker. Huvudgatorna planeras som mångfunktionella stadsrum vilket innebär gott om plats för dagvattenhantering och grönska samt prioriterade körfält för buss och cykel.

– Genom att bygga utmed transportleder och på parkeringsplatser kan vi bättre nyttja stadens resurser och koppla samman stadsdelar. Det möjliggör vi bland annat genom att introducera mobilitetshus där man kombinerar parkering med såväl bil- som cykelservice, erbjuder bil- och el- och lådcykelpooler, samutnyttjar ytor och förenklar byten mellan olika färdsätt. Vi formar miljöer som ger högre livskvalitet i vardagen för invånarna, säger Aron Swartz, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.

I planeringen finns förutom lägenheter även radhus och villor liksom kontor och plats för verksamheter som exempelvis start-ups. Området ges förutsättning att bli den typ av lokala blandstad som eftersträvas i hållbar stadsutveckling. Förebild är 15-minutersstaden, där miljöer med blandade funktioner står i fokus.

Utvecklingsplanen sträcker sig från 2030 med utblick till 2050.

 För ytterligare information, kontakta:

Aron Swartz, ansvarig arkitekt, tfn 070-609 27 16, aron.swartz@sweco.se
Elina Smidlund, kommunikation, tfn 072-200 53 62, elina.smidlund@sweco.se