0 av 0 för ""

Urban Insight: Snabbare fordon ger inte kortare restid

Trots att vi har möjlighet att resa snabbare än vi gjorde för 100 år sedan har vår genomsnittliga dagliga restid inte förändrats.

Under de senaste 200 åren har vi gått från att färdas till fots, till att använda häst och slutligen tåg och bil. Men den tid vi ägnar åt dagliga resor har inte blivit kortare. Avstånden vi färdas ökade visserligen under 1900-talet, men restiden förblev relativt konstant omkring 70-80 minuter. Den senaste Urban Insight-rapporten från Sweco, Running to stand still – the role of travel time in transport planning, utforskar restiden och dess relation till stadsplanering och stadsliv.

Rapporten visar att städer med olika transportalternativ ändå kan ha i stort sett samma restider. Med andra ord är det möjligt för en stad som prioriterar gång- och kollektivtrafik att erbjuda samma tillgänglighet som städer där biltrafik dominerar. Exempelvis har Zürich, med hög andel kollektivtrafik, ungefär samma restider som Lyon, där bil huvudsakligen är det dominerande transportsättet.

“Fenomenet – det vi kallar restidsbudget – är en slags universell lag som påverkar stads- och trafikplanering. Hur vi väljer att nyttja tillgänglig mark påverkar vårt resande, och vice versa. Man kan säga att en stad formar invånarna lika mycket som invånarna formar staden”, säger David Lindelöw, trafikplanerare på Sweco.

David Lindelöw anser att invånare bör betraktas både som ”medproducenter” och nyttjare vid stadsutveckling.

”Jag tror att vi måste komplettera, och ibland ersätta, traditionell trafikplanering med principen om närhet och tillgänglighet. Att förtäta och bygga städer ’inåt’ är en trend som pågått under ganska lång tid. Genom att prioritera närhet och tillgänglighet kan invånare spara tid. Det kan också leda till att staden blir mer tillgänglig för alla, och inte bara vid vissa tider på dygnet”, säger han.

Bakgrund

Urban Insight bygger på en serie insiktrapporter som författats av en rad experter inom Sweco. Det är ett långsiktigt initiativ med ett nytt tema varje år. 2018 är temat ”Urban Move”, med fokus på rörlighet och hållbar transportutveckling i Europa. Experter från hela Sweco delar med sig av kunskap och insikter kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv.

Läs rapporten: http://www.swecourbaninsight.com/urban-move/running-to-stand-still/

Mer information om Urban Insight: http://www.swecourbaninsight.com/