0 av 0 för ""

Climate action

Vad kan vi göra för att stävja klimatkrisen?

Effekterna av klimatkrisen känns dagligen av medborgare runt om i världen. Specifik kunskap och data behövs för att planera och bygga säkra och motståndskraftiga framtida stadsmiljöer. Eftersom klimatförändringarna i allt högre grad medför översvämningsvarningar och mer extrema väderförhållanden måste särskilda åtgärder vidtas för att göra våra stadsmiljöer och samhällen redo.

I sex rapporter ger Sweco-experter och forskare prov på insikter och konkreta åtgärder för att stävja klimatkrisen.

Läs mer om initiativet på engelska här

Going circular – a vision for urban transition

Från och med 2020 ska 70 procent av allt byggavfall återvinnas enligt ett EU-beslut. Det innebär att bygg -och anläggningsbranschen står inför en betydande utmaning att gå från en linjär till cirkulär strategi. En del i den strategin är att satsa på återbruk av fastighetsbestånd , vilket beskrivs som avgörande i Swecos senaste Urban Insight-rapport – Going circular – A vision for urban transition.

Ladda ner sammanfattning av rapporten

visionsbild bostäder

Planning for climate adaptation: Key actions for resilient and adaptive cities of the future

Majoriteten av Europas städer saknar handlingsplaner för klimatanpassning, och bland de städer som har en plan, har ingen lyckats implementera planen helt. Det beskriver Sweco i den nya Urban Insight-rapporten Planning for Climate Adaptation. I rapporten visar Sweco dels fyra trender och utmaningar inom klimatanpassning, dels tio lösningar för kommuner att komma vidare i arbetet med klimatanpassning.

Ladda ner sammanfattning av rapporten

flicka balanserar på mur

Building in biodiversity: For climate, for health

Nästan 75% av Europas befolkning bor i en stad. Hotet mot den biologiska mångfalden utgör även ett direkt hot mot människors hälsa och välbefinnande. Hur kan vi bäst använda urbana miljöer som en del av det ekologiska systemet? Traditionellt har vi utformat våra städer, stadsdelar, gator och gröna ytor på ett sätt som visat sig mindre motståndskraftigt mot effekterna av klimatförändringar. Genom att förstå ekosystemtjänster och fokusera mer på att bevara och hjälpa den biologiska mångfalden i våra stadsrum kan vi säkerställa en hälsosammare framtid för alla.
I den senaste Urban Insight-rapporten visar Sweco hur vi kan designa framtidens stadsmiljöer och göra våra städer till en positiv kraft för biologisk mångfald.

Ladda ner sammanfattning av rapporten

en man två barn vid odling

Building resilience: Being young and getting old in a hotter Europe

Vi ser fler exempel på extrema väderförhållanden nu än någonsin tidigare. Det största hotet för våra mest utsatta medborgare, de mycket unga och de äldre, är extrem värme. När antalet invånare i våra städer ökar utmanas vi att utforma stadsmiljöer som kommer att vara motståndskraftiga mot extrem värme och långvariga värmeböljor. Vi behöver tillämpa designprinciper för att bygga sociala och fysiska strukturer som passar småbarn och pensionärer i säkra, levande och roliga miljöer. Läs mer om hur det kan göras i vår senaste Urban Insight-rapport!

Ladda ner sammanfattning av rapporten

människor på gata

Neighbourhoods of tomorrow: Designing for climate resilience

Den senaste Urban Insight-rapporten visar att det är möjligt att fördubbla antalet invånare och arbetsplatser samtidigt som grönytor, boendemiljö och motståndskraft mot klimatförändringar förbättras. Genom en hållbar och smart utveckling kan framtidens medborgare trots utmaningar som värmeböljor, regn och översvämningar se fram emot grönare, mer levande och mer produktiva stadsdelar än idag!

Ladda ner sammanfattning av rapporten

träd vid höghus

Carbon Cost en av nycklarna till att stävja klimatkrisen

I den senaste Urban Insight-rapporten tittar Swecos experter på hur växthusgasutsläppen beräknas. I infrastrukturprojektens planeringsfas uppstår störst potential att minska både klimatutsläpp och kostnader.

Ladda ner sammanfattning av rapporten

 

man på bro

Urban healt and well-being – Urban Insight 2021

Hur kan våra städer transformeras till det bättre och vara mer socialt hållbara?

Urban energy – Urban Insight 2019

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring inom energiområdet?

urbaninsight.com

Läs mer om initiativet på engelska här