0 av 0 för ""

Från grå till blågrön infrastruktur

Ökad motståndskraft med naturens hjälp

Klimatförändringarna orsakar mer frekventa skyfall och Europas infrastruktur är inte byggd för att klara regnmängderna. Våra städer har en stor andel grå infrastruktur, asfalt och hårdgjorda ytor, och dessutom tät bebyggelse. Fram till nyligen har lösningar för att minska risken för katastrofer också främst fokuserat på grå infrastruktur såsom dagvattenledningar, vallar eller kvarhållande väggar. Det är dock sällan det mest motståndskraftiga, hållbara eller ens mest kostnadseffektiva alternativet.

Istället börjar stadsplanerare använda sig alltmer av blågrön infrastruktur, sammanhängande naturmiljöer på land och i vatten, och de naturliga element och processer som sammanknippas med dem, så kallade naturbaserade lösningar. Det innebär också nya möjligheter att skapa spridningsvägar som ger växter och djur möjlighet att förflytta sig mellan sina livsmiljöer.

Gröna korridorer binder samman naturområden

Effekterna av klimatförändringarna drabbar redan vår infrastruktur hårt på många olika sätt. I augusti 2023 stängdes över hundra vägar och tusentals människor fick evakueras i Norge till följd av stormen Hans. I Sverige orsakade stormen översvämningar, elavbrott och vägskador.

När Europas infrastruktur åldras och utsätts för ökat trafiktryck krävs ombyggnationer och vi har nu chansen att uppdatera infrastrukturnätet och skapa ett mer motståndskraftigt samhälle genom att använda oss av blågrön infrastruktur och naturbaserade lösningar. I staden kan det kan handla om gröna korridorer i form av träd, parker, gröna väggar och tak, regnrabatter, skyfallsparker eller öppna dagvattenlösningar. Även utanför städerna kan den grå infrastrukturen skapa barriäreffekter för växter och djur, något som kan lösas genom planering av viltpassager och ekodukter över vägar och järnvägsspår

 • Huvudproblemet är klimatförändringarna kombinerat med faktumet att det inte finns någonstans för vattnet att ta vägen.

   

  – Johanna Alkan Olsson, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet

Fördelar med blågrön infrastruktur

 • Förbättrad luft- och vattenkvalitet
 • Kostnadsbesparingar jämfört med drift och underhåll av traditionella dräneringssystem
 • Attraktiva grönområden ger hälsa och välbefinnande
 • Förbättrade livsmiljöer för vilda djur
 • Förebyggande och minskning av översvämningar
 • Naturlig grundvattentillförsel
 • Anpassning till klimatförändringar
Vy är gata kantad av träd

Kvarteret år 2050 är motståndskraftigt mot skyfall

Det är 2050 och kraftigt regn har fallit i en timme. De gröna taken är mättade. Överskott av dagvatten leds till via gröna avrinningsstråk till dammen, som fylls upp, svämmar över och därefter fyller på det underjordiska vattenförrådet. Samtidigt skyddar vallar kvarteret från stigande vattennivåer i en intilliggande sjö. Genom olika klimatåtgärder klarar sig kvarteret bra trots skyfall och översvämningar.

Illustration av en stadsdel
 • Just nu har vi ett gyllene tillfälle att skapa resiliens genom naturbaserade lösningar. Det kommer att kräva kompetenta och ambitiösa stadsplanerare för att designa innovativa lösningar. Jag ser också behovet av samarbete mellan offentliga och privata intressenter och mellan olika discipliner.

   

  – Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco.

Frågor och svar

Vad är resiliens?

En beskrivning av förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. ​

Vad är blågrön infrastruktur?

Blågrön infrastruktur är sammanhängande miljöer på land och i vatten där det finns spridningsvägar som ger växter och djur möjlighet att förflytta sig mellan sina livsmiljöer trots en utbyggd grå infrastruktur.

Vad är grå infrastruktur?

Grå infrastruktur är byggda system såsom vägar, elledningar, vatten och avlopp.

Vad är naturbaserade lösningar?

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från de funktioner ekosystemen bidrar med, så kallade ekosystemtjänster. Genom att skydda, utveckla, och skapa ekosystem med syfte att bibehålla och stärka ekosystemtjänster kan vi hantera olika utmaningar kring till exempel klimatförändringar och mark- och resursanvändning. Rätt utformade har olika naturbaserade lösningar potential att till exempel förbättra luftkvaliteten i städer, klimatanpassa de areella näringarna och främja folkhälsan.

Visste du att…

 • Träd kan kyla ner städer med upp till 12 grader en varm dag
 • Ett moget lövträd producerar lika mycket syre under en säsong som 10 människor andas in under ett år.
 • Det finns verktyg som beräknar mängden överflödig trottoar i städer. Ett digitalt verktyg som används i Nederländerna beräknade att upp till 10% av all betong i trottoarer i Nederländerna är överflödig.
 • Bara i Europa har vi mer än 4,5 miljoner asfalterade vägar och 212 500 km järnvägslinjer.
Hand med en smartphone med en stadsvy i bakgrunden

Vad är blågrön infrastruktur för en dagvattenexpert?

Swecos dagvattenexpert Fredrik Ohls ger exempel på resilienta lösningar som kan ta hand om vattnet från stora regn och förhindra översvämningar.

 • Vill du veta mer?

  I vårt white paper “From grey to green” kan du läsa mer om hur naturbaserade lösningar kan göra vårt samhälle mer motståndskraftigt.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så återkommer våra experter till dig.Vid pressfrågor hänvisar vi till vår presstelefon, 010-484 50 20.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.