0 av 0 för ""

2020-03-06

Reading time: 3min

Helena Friberg Ruge

Helena Friberg Ruge

Arkitekt med fokus på socialt hållbar stadsutveckling

Barnperspektivet – genväg till den hållbara staden

Platser där det inte kostar något att vistas, där solen når in till några sittbänkar, där du kan åka skridskor eller klättra på ett konstverk, är rum för spontana möten som kan göras vackra och tillgängliga för alla. Urban design är ett kraftfullt verktyg för att motverka segregation mellan unga och gamla, mellan kulturer och mellan socioekonomiska grupper. Människor dras till trivsamma mellanrum och att planera med barnperspektiv kan vara en genväg till den socialt hållbara staden.

Naturen en nyckel till barnperspektivet

Under vårterminen läser jag en kurs om stadsrum för barn och unga på SLU Landskapsarkitektur. Vi som går kursen är en blandad skara av arkitekter, kommuntjänstemän och landskapsarkitektstudenter i sista årskursen. ­­Vi läser texter som ”Lek i verklighetens utmarker”, ”Lek! Design för lek i staden” och ”Från rastyta till pedagogiskt rum”. Susan Paget som har undervisat länge på SLU föreläser om leklandskap och hur leken blir bättre genom att inte vara förutsägbar. Vi går på studiebesök på en skola och i den nya stadsdelen Rosendal, där vi bland annat undersöker hur mycket natur som finns i barnens lekmiljöer. Naturen är ofta en nyckel till den nödvändiga känslan av frihet och inspiration till lärande. Barn som känner samhörighet med naturen blir lyckligare, konstaterades nyligen i en rapport från Sonora-institutet i Mexico City.

I Gränby Entré utanför Uppsala har Swecos hus- och landskapsarkitekter samarbetat kring de upphöjda gårdarna ovanpå handelslokalerna. Det blev bland annat en kombination av lekplats och trädgård som fungerar för alla och som förhöjer helhetsupplevelsen av bostadskvarteret.

När offentliga rum utformas för och tillsammans med barn, skapas roligare och intressantare uppväxtmiljöer. Det leder till bättre fysisk och mental hälsa, men är också fundamentalt för känslan av att vara en del av samhället. Dåliga lekplatser och otrygga offentliga rum kan få precis motsatt effekt.

Barnperspektivet efterfrågas

Att många nu efterfrågar ett större barnperspektiv på planeringen ligger helt rätt i tiden. Sedan årsskiftet har Sverige antagit FN:s barnkonvention som lag, vilket sätter strålkastarljus på nya tätbebyggda stadsdelar, lekplatser, skol- och förskolegårdar. Även om våra beställare inte alltid efterfrågar det i uppdrag, så kan vi arkitekter peka på betydelsen av lekbara utemiljöer som en framgångsfaktor för hela projektet. Med en infrastruktur för barn får vi en hållbar stad på köpet.