0 av 0 för ""

2020-11-10

Reading time: 2min

Biofönster minskar utsläppen av metangas efter sluttäckning

Visste du att det är möjligt att minska utsläppen av metan från deponier även då utsläppen är relativt låga? Vi bör göra allt vi kan för att minska utsläppen av skadliga växthusgaser. Metangas från deponier är en av dessa gaser, som har en större uppvärmningspotential än koldioxid.

Sluttäckning av avfall

Vid sluttäckning av deponier rekommenderar Sweco att en gasundersökning utförs, i enlighet med Avfall Sveriges rapport 2020:11, för att bedöma storleken av deponigasutsläppen. Visar sig utsläppen vara små, så att ett aktivt gasuttag inte längre är möjligt (Avfall Sverige rapport 2016:32), anläggs lämpligen biofönster. Biofönster, även kallat metanoxiderande fönster, innebär att ett hål görs i tätskiktet. På de platser där inget tätskikt finns anläggs en kompost/sand-blandning istället för de vanliga jordmassor som anläggs på resten av deponin. Där kan metanoxiderande bakterier trivas och oxidera metangas till koldioxid – en mindre potent växthusgas.

Sweco har nyligen kontrollerat biofönster som anlagts på NSR:s deponier i Båstad och Åstorp, och de visar sig fungera. Metanhalten är hög långt ner i fönstret, lägre några decimeter under ytan och mycket låg på ytan av fönstret. NSR kommer att följa upp dessa under kommande år, för att fortsatt se till att metanoxidationen sker ändamålsenligt – en viktig åtgärd för miljön!

Figur 1. Kontroll av ytutsläppen från biofönstren på Åstorp deponi med en känslig metangasmätare. 

 

Figur 2. Kontroll av gassammansättningen i biofönstren på olika djup, ner till 1,5 m under markytan, för att undersöka gradienten av metan, koldioxid och syre. Till vår hjälp har vi porgassonder – slitsade rör med ventiler ovan mark, så att vi kan mäta gassammansättningen på olika djup.

Mer om Miljö och Hållbarhet kan du läsa om här!