0 av 0 för ""

2020-01-10

Reading time: 2min

Gas i mark vid exploatering – en bortglömd risk

I tider när många flyttar in till städerna och vi allt oftare börjar bygga på gamla industritomter är det viktigt att vara extra uppmärksam: inte bara på eventuella föroreningar i marken, utan även på förekomst av gas i marken. Det händer nämligen inte sällan att det föreslås byggnation på eller i närheten av nedlagda soptippar (deponier), där det kan finnas deponigas i marken.

Förr i tiden låg deponier i utkanten av städerna, men när städerna växer kommer deponierna allt närmare oss. I alla kommunala hushållsdeponier finns organiskt avfall, som vid nedbrytning bildar metangas och koldioxid.

Metangas ger risk för explosion

Metangas är en brännbar gas när den är i kontakt med luftens syre och metanhalten är 5-15 volym-%. Tar sig gasen in i ett slutet utrymme (källare, brunn, hus m.m.) finns risk för explosion. Detta har hänt vid flera tillfällen.

Erfarenhet av arbete med deponi

När gasen tränger undan syre finns även risk för kvävning. Dessutom är det växthusgaser vi pratar om – som inte bör släppas ut i atmosfären! Metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid och utsläpp måste därför minimeras. För att bedöma riskerna och på så sätt vidta
åtgärder bör en ordentlig undersökning och riskbedömning utföras innan exploatering sker på eller i närheten av en deponi. Vi på Sweco har lång erfarenhet av detta, så tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Mätverktyg i hand