0 av 0 för ""

2023-06-30

Reading time: 3min

Stina Bergman

Stina Bergman

Hållbarhetsstrateg Väg och anläggning

Gratis klimatdata för grundläggning – en ytterligare pusselbit

Under en lång tid har det varit brist på svenska klimatdata av hög kvalitet för en mängd olika grundläggning och grundförstärkningsåtgärder. Istället har byggherrar, entreprenörer och projektörer inom byggsektorn varit tvungna att använda befintliga data och standardiserade schabloner som inte alltid passar, vilket har utgjort ett hinder för att göra klimatsmarta val och genomföra fullständiga klimatpåverkansbedömningar. Nu finns fritt tillgängliga klimatdata för beräkning av klimatpåverkan från grundläggning av byggnader, anpassade för svenska förhållanden. Det är en ytterligare pusselbit för att få ett helhetsgrepp om en byggnads klimatpåverkan.

Klimatdata från Smart Built Environment

Sweco har tillsammans med SGI, IVL och Familjebostäder, tagit fram rykande färska klimatsiffror inom ramen för innovationsprojektet Smart Built Environment. Syftet med projektet var att ta fram kvalitetssäkrade klimatdata för grundläggning och grundförstärkning, anpassade för svenska förhållanden. Klimatdatan ska möjliggöra att grundläggning lyfts in i klimatkalkyler och klimatdeklarationer och bidra till att mer hållbara val kan göras.

Markarbeten och grundförstärkningar i klimatkalkylen

Boverket har kommit med förslag till utökad klimatdeklaration med start år 2027, där även markarbeten och grundförstärkningar ska redovisas. Det har hittills uteslutits i klimatkalkylerna för att göra det enklare att jämföra byggnaders klimatpåverkan med varandra. Men i många byggprojekt är det nödvändigt att stabilisera marken, vilket innebär stora mängder stål, betong och schaktarbeten. Det gör att byggprojektet totalt sett får en högre klimatpåverkan än vad klimatdeklarationen visar. Därför behöver såklart även detta tas med i klimatkalkylerna.

Klimatdata från grundläggning sista pusselbiten

För att nå Sveriges klimatmål behöver kunskapen om klimatpåverkan från grundläggningsmetoder öka i branschen. Klimatdata från grundläggning är den sista pusselbiten för att göra medvetna val och arbeta aktivt med klimatreduktion från grunden. Sweco erbjuder stolt klimatberäkningar för grundläggning och grundförstärkning, med en utvecklad expertis inom området. Vi tar hänsyn till de senaste riktlinjerna och standarderna för klimatberäkningar och kan hjälpa dig att minska påverkan på miljön. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig med klimatberäkningar för grundläggning och grundförstärkning.

Här hittar du slutrapporten, Klimatdata för geokonstruktioner, från Smart Built Environment