0 av 0 för ""

2020-11-02

Reading time: 4min

AS

Anton Sjögren

Kommunala energiplaner – Lagkrav med möjligheter?

Varje kommun har ett lagkrav på sig om att ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Men kommunala energiplaner har potential att vara så mycket mer, och är för flera kommuner en central kugge i deras energi- och klimatarbete.

Lagstiftningen om kommunala energiplaner uppkom under 70-talet, en tid präglad av osäkerheter vad gäller energisystemet. Kommunerna, som på den tiden fortfarande ofta ägde sina egna energibolag, fick därför tilldelat ansvaret för att bland annat ”i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel”. Mycket har hänt med energisystemet sedan texten vann laga kraft, och lagen har under åren kompletterats med formuleringar som kan förbättra dess utformning och aktualitet. Idag kan dock lagen uppfattas som föråldrad och i behov av en översyn för att möta de utmaningar som vi står inför. Energisystemet blir alltmer komplext, där konsumenter i större omfattning vill producera sin egen el (”prosumenter”), transportsektorn blir alltmer beroende av nya energibärare (el, vätgas) och digitaliseringen möjliggör nya affärsmodeller. Dessutom behöver hela energisystemet bli hållbart på relativt kort tid, för att vi ska kunna lösa den klimatkris vi befinner oss i.

Kommunal energiplanering

Sweco har sedan flera år tillbaka samarbetat med kommuner i hela Sverige kring kommunal energiplanering, anpassat efter lokala förutsättningar och krav. Vår metod för att arbeta med frågan är strukturerad utifrån tre huvudsakliga steg för att fånga komplexiteten nämnd ovan:

Illustration över Swecos tre huvudsakliga steg vid framtagande av kommunala energiplaner.
Swecos tre huvudsakliga steg vid framtagande av energiplan:

 

  1. Kartlägga var kommunen befinner sig idag, där vi tillsammans sammanställer kommunens förutsättningar. VI visualiserar energiflödena i kommunen och illustrerar hur långt man kommit i energi- och klimatarbetet.
  2. Visualisera målbilden, där vi tillsammans med er utvecklar var det är vi vill nå med energiplanen. Med hjälp av nulägesanalysen sätter vi tillsammans kommunen i dess kontext utifrån rådande omvärldstrender och etablerade målsättningar på internationell, nationell och regional nivå. Vi identifierar och involverar även relevanta partners för energiarbetet i kommunen, exempelvis industrier eller energibolag. Det kan ske genom workshops, intervjuer, platsbesök eller inspirationsföreläsningar.
  3. Konkretisera vägen framåt, genom en inspirerande process med en bredd av kompetenser från lokala och externa aktörer. Med tydliga åtgärder och ansvarsfördelning säkerställer vi att vi rör oss från dagens läge till det vi visualiserat i målbilden.

Metoden är flexibel, och kan därför anpassas efter kommunens storlek, geografiska placering, ambition, näringsliv etc. Oavsett förutsättningar är ambitionen densamma – Kommunen ska ha en energiplan som lever upp till lagkravet, samtidigt som den ska passa in i pusslet av kommunala dokument som bidrar till en mer hållbar framtid. Och dessutom är det en inspirerande och engagerande process att vara delaktig i! En kommun som vi nyligen hjälpt ta fram en energiplan är Sollentuna kommun, där transportsektorn står för en stor andel av deras utsläpp då E4:an passerar genom kommunen:

”Vår ambition var att energiplanen måste lira med Sollentunas ambitiösa miljömål. Med hjälp av Sweco lyckades vi konkretisera vad vårt arbete behöver bestå i kommande år för att klara av klimatutmaningarna, men också säkerställa att vi uppfyller lagkrav. Sweco har under hela processen varit mycket kunniga, professionella och flexibla, och har alltid varit redo att hjälpa till att lösa nya, uppkomna frågeställningar.”– Linn Hellstrand, Projektledare miljö och klimat, Sollentuna kommun

Var börja?

Frågan blir då kanske – var börjar vi idag? Ett bra första steg är att kolla om er kommun har en aktuell energiplan som lever upp till lagkravet, samt att utvärdera om ert hållbarhetsarbete kring energi- och klimatfrågorna är heltäckande. Om så inte är fallet, lyft det gentemot er kommunstyrelse eller annan ansvarig i er organisation, och påbörja arbetet. Och skulle ni ha några frågor längs vägen är det bara att kontakta oss, så hjälper vi er!