0 av 0 för ""

2024-02-09

Reading time: 5min

Svartvit porträttbild kvinna i långt mörkt hår

Marie Larsson

Skyfallsexpert

Svartvit porträttbild av man i kort mörkt hår

Joe Stobart

Specialistmodellerare

Ny teknik ger bättre koll på skyfallsrisker

Ett förändrat klimat gör att riskerna för översvämningar från skyfall ökar. Tekniken går framåt och med rätt verktyg kan du idag på ett effektivt sätt göra skyfallskarteringar som ger en detaljerad överblick av översvämningsriskerna i ett område.

Skyfall får allt större utrymme när vi planerar våra städer. Vilka är riskerna för skyfall och hur kan vi skydda oss från dem? För att svara på detta behöver skyfallshändelser kartläggas och ställas i relation till funktioner och strukturer i samhället så att sårbarheter och konsekvenser kan identifieras.

Tekniska framsteg inom skyfallskarteringar

För att identifiera skyfallsrisker görs skyfallskarteringar som visar vart vatten rinner och var det kan ansamlas. Verktygen vi använder oss av för att göra skyfallskarteringar och modeller har utvecklats enormt mycket de senaste åren.

Idag kan vi producera storskaliga modeller för att studera översvämningsrisker, samtidigt som vi utnyttjar den höga detaljnivån i tillgängliga data. Att identifiera riskområden med högre tillförlitlighet har blivit en snabbare process. Men som beställare av skyfallskarteringar gäller det att se upp så man inte betalar för en gammal metod – som riskerar att kosta mer än vad som är nödvändigt.

Kvinna och man sitter framför dataskärmar och pratar.

Tre sätt att jobba smartare med skyfallskarteringar!

1. Big scale, big detail

Det finns många modelleringsverktyg på marknaden idag. Verktygen skiljer sig åt när det kommer till hur beräkningsmotorerna fungerar – det vill säga hur verktyget tolkar indata och löser ekvationer. Ett intressant exempel är funktionen ”Sub-Grid-Sampling” som möjliggör snabba, pålitliga och effektiva beräkningar för stora avrinningsområden – samtidigt som detaljnivån hålls hög.

Med denna funktion blir det enklare att med hög noggrannhet studera större avrinningsområden för övergripande analyser, samtidigt som det går att få så detaljerade resultat att det kan användas för att studera en enskild fastighet.

Smarta funktioner minskar tiden det tar att bygga detaljerade modeller och ger resultat som håller så hög kvalitet att de kan användas för flera situationer – detta sparar tid och kapar kostnader för skyfallskarteringar.

2. Ökad effektivitet i iterativa processer

Att kunna testa olika förutsättningar eller åtgärdsförslag samt att göra känslighetsanalyser på ett snabbt och effektivt sätt är viktigt för att skapa bättre förståelse för de områden som utreds. Det ska inte ta för lång tid att sätta upp, simulera eller efterbearbeta resultat för varje enskilt scenario.

Skyfallsmodeller kan dock uppfattas som något trubbiga verktyg för en iterativ arbetsprocess. Särskilt större eller detaljerade modeller kan kräva mycket datorkapacitet, ge väldigt långa beräkningstider och gigantiska resultatfiler som är tunga att öppna eller dela med andra. Det gör skyfallsmodellen svårhanterlig och nästintill omöjlig att använda i en iterativ process.

Men med ett genomtänkt val av verktyg kan modeller byggas smartare för enklare hantering och kortare beräkningstider utan att göra avkall på modellens och resultatens kvalitet. Områden som tidigare tog veckor att simulera kan vi nu köra på ett par timmar.

3.  Nya tekniska lösningar och tillgängliga data ger ökad relevans

De tidigare nämnda exemplen på funktioner som finns bland nutida verktyg visar att med ett medvetet val av verktyg kan vi använda redan tillgängliga data för att jobba smartare och bättre förstå och hitta lösningar på framtidens klimatutmaningar. Insamlade data och analyser av dessa ger oss möjligheter att planera och utforma våra städer på ett mer klimatsmart sätt, samt att vara förberedda när vattenmassorna ökar och vi behöver agera.

Vet ni på förhand att ni kommer att vilja studera flera olika skyfallsscenarier eller testa åtgärder? TIPS: Välj ett modellverktyg som ger resultatfiler som är direkt kompatibla med GIS-program utan att det krävs konverteringar eller efterbearbetningar av modellresultat.

Så kan Sweco hjälpa dig med skyfallsskarteringar

Vilka utmaningar står din kommun, region eller organisation inför? Vi hjälper dig gärna, både med att tänka utanför boxen och med att ta fram nya lösningar för klimatanpassning!

Exempel på programvaror vi arbetar med: TUFLOW, MIKE, HEC-RAS, FLUIDIT, Infoworks ICM, Delft 3D, SCALGO Live och TELEMAC.

Oavsett om du har befintliga modeller du vill arbeta vidare med eller har önskemål om att upprätta en modell i en specifik programvara så kan vi hjälpa dig med dina modellberäkningar! Vi kan också hjälpa dig att välja en programvara som passar för syftet med dina beräkningar. I de flesta fall går det också bra att konvertera modeller mellan olika programvaror.

Med de ökande riskerna som förknippas med det ständigt föränderliga klimatet måste vi se till att tänka om, förnya och förbättra effektiviteten vid modellering av översvämningsrisker. Allt handlar inte om hur snabbt det går att hitta en lösning på problemet, utan om de steg som vi tar på vägen för att nå det. Tekniska framsteg gör att vi kan bedöma översvämningsrisker på en mer holistisk nivå, på en större skala, utan att behöva göra avkall på detaljeringsgraden.