0 av 0 för ""

2023-10-06

Reading time: 4min

Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt

Digital strateg samhällsbyggnad

Non Okumura

Non Okumura

Specialist översvämningsutredning

Moa Hamré

Moa Hamré

Klimatanpassningsspecialist

Innovation är en viktig del i omställningen till mer hållbara samhällen. Teknikutvecklingen sker, och vi behöver omfamna möjligheterna som digitaliseringen ger för att hitta lösningar på utmaningarna vi står inför. Sommarens väderhändelser med bland annat skyfall och översvämningar i Sverige har gett oss signaler på att vi inte längre kan planera och utforma våra städer så som vi gjort tidigare. Vi behöver tänka om, och tänka nytt. Vi behöver innovation.

Översvämningsportal läser in realtidsdata

En lösning som har utvecklats tillsammans med Värnamo kommun och som sedan ett tag är installerad i vattendraget Lagan, är en översvämningsportal. Värnamoportalen innehåller information och kartor över kommunens vattendrag, och visualiseringar som visar vilka områden som kan hamna under vatten om nivåerna stiger, baserat på prognostiserade flödesdata från SMHI. Förutom detta läser portalen in realtidsdata från sensorer som per automatik börjar skicka in dagliga data om nivåerna når över ett kritiskt skede. På så vis kan kommunen lättare få en bra överblick över dagsläget, och ett stöd i att agera och fatta beslut när vattennivåerna väl höjs.

Värnamoportalen dashboard som visar vattenståndet

Sweco fortsätter nu att utveckla denna lösning som har tagits fram för två vattendrag åt Värnamo kommun. Efter de senaste åren med höga flöden och översvämningar över hela landet förväntas efterfrågan på liknande verktyg att öka.

Verktyg för klimatriskbedömning

Förutom att ha ett bra stöd för rapportering när vattennivåerna höjs, är det också viktigt att genomföra åtgärder redan i planeringsskedet eller för befintlig bebyggelse för att minska konsekvenserna av skyfall. Under åren har Sweco utforskat och utvecklat ett flertal olika arbetssätt och tekniska lösningar som ska vara ett stöd vid de förändrade förutsättningar som vi nu ser. Ett av dessa är ett klimatriskbedömningsverktyg som kan analysera klimatrisker för flera hundratals fastigheter på ett smidigt sätt. Detta underlättar bland annat för fastighetsbolag att minska sina klimatrisker.

Verktyget möjliggör att snabbt identifiera vilka fastigheter som har hög exponering för exempelvis översvämning, skred, erosion och värmebölja. För dessa kan man sedan göra en klimatrisk- och sårbarhetsanalys och ta fram åtgärdsförslag. Här finns flera olika alternativ på åtgärder och enligt EU-taxonomin ska det helst vara multifunktionella blågröna åtgärder.

  • Vi behöver omfamna möjligheterna som digitaliseringen ger för att hitta lösningar på utmaningarna vi står inför. Sommarens väderhändelser med bland annat skyfall och översvämningar i Sverige har gett oss signaler på att vi inte längre kan planera och utforma våra städer så som vi gjort tidigare.

Nya tekniska lösningar får ökad relevans

De digitala verktygen ovan är exempel på hur vi kan nyttja tillgången till data och ny teknik för att bättre förstå och hitta lösningar på framtidens klimatutmaningar. Insamlade data och analyser av denna ger oss möjligheter att planera och utforma våra städer på ett mer klimatsmart sätt, samt vara beredda när vattenmassorna ökar och vi behöver agera. Vilka utmaningar står din kommun, region eller organisation inför? Vi hjälper dig gärna, både med att tänka utanför boxen och att ta fram nya lösningar för klimatanpassning!

Besök Värnamoportalen här!