0 av 0 för ""

2021-12-15

Reading time: 7min

Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt

Digital strateg samhällsbyggnad

Nya regelverk och föreskrifter för detaljplaner – så påverkar de din kommun

Den 1 januari 2022 börjar de nya föreskrifterna och specifikationerna för detaljplaner att gälla. Vad innebär det rent konkret för din kommun? I detta blogginlägg guidar jag dig genom de nya reglerna och listar fem steg som varje kommun behöver ta för att klara de nya kraven.

Detaljplaneinformationen blir digital

Från årsskiftet blir Sveriges kommuner enligt Plan- och byggförordningen (PBF) skyldiga att säkerställa att informationen i detaljplanerna blir digitalt återanvändbar. Avsikten med digitaliseringen är att informationen ska göras digitalt tillgänglig på ett enhetligt sätt så att information ska kunna användas, tillgängliggöras och utbytas digitalt.

Nya regelverk träder i kraft 1 januari 2022

Från samma tidpunkt, 1 januari 2022, börjar Boverkets framtagna föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning gälla samt att de nya detaljplanerna ska tillgängliggöras enligt de krav som följer av INSPIRE-direktivet. Vad innebär nu det? Jo, det handlar helt enkelt om att informationen ska tillgängliggöras nationellt i ett format som är jämförbart med andra kommuners. Senast två veckor efter att planen vunnit lagakraft ska detaljplaneinformationen tillgängliggöras nationellt, till exempel genom publicering på Lantmäteriets Nationella Geodataplattform – i ett format som följer de nya nationella specifikationerna.

På Sweco har vi under flera år följt de regeringsuppdrag som ligger till grund för ändringarna, och har också tagit fram både vägledningar, stöd och checklistor för den omställning som kommunerna behöver göra under kommande år.

Hur påverkas din kommun?

Det är många nya regelverk och föreskrifter att sätta sig in i, och att förstå hur de påverkar just din kommun kan vara en utmaning. Alla kommuner har olika förutsättningar för att göra en digital omställning. En del kommuner sitter med en egen planavdelning och genomför ett 50-tal planer per år, andra saknar egna resurser för framställning av planer och tar endast fram någon plan vartannat år. Beroende på var på skalan just din kommun befinner sig, behöver kommunen genomföra olika åtgärder för att klara de nya kraven. Här nedan listar jag fem steg som varje kommun behöver ta för att vara på banan när det gäller digitaliserade detaljplaner. Vi på Sweco hjälper förstås gärna till att lotsa er genom processen.

Fem steg mot en digitaliserad detaljplan

1. När i tid kommer din kommun att påverkas?

Det första steget är att fundera på hur snart denna förändring påverkar din kommun. Ändringen som kommer gäller endast för planer som påbörjas efter årsskiftet. De faktiska kraven kommer att bli aktuella först vid granskning – även om rekommendationen från myndigheterna är att börja arbeta med digital detaljplaneinformation på rätt sätt redan från början, då det både skapar merarbete och finns risk för förvanskning av information om konvertering sker för sent i processen.

2. Läs på och förstå!

Det andra steget är att sätta sig in i ändringarna i regelverken och börja förstå hur det påverkar er som kommun. De regelverk som påverkar är:

  • EU-direktivet INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) omfattar krav på kommunernas skyldighet att nationellt tillgängliggöra planinformation.
  • Plan- och byggförordningen, PBF, ställer krav på att detaljplaner och planbeskrivningar som påbörjas efter 31 december 2021 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
  • Från och med den 1 oktober 2020 ersattes de allmänna råden för detaljplan av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:5) om detaljplan.
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning trädde ikraft 1 januari 2021.
  • Planbestämmelsekatalogen innehåller sedan den 1 oktober 2020 de ändringar som följer av föreskrift om detaljplan.

Vart och ett av dessa regelverk behöver ni läsa in er på och förstå vad det får för effekter. Mer information om och länkar till dessa regelverk finns både i de rapporter Sweco tagit fram åt SKR, Lantmäteriet och Boverket men också på myndigheternas egna hemsidor. Se t.ex Lantmäteriet och Boverket för mer information, eller länkar till rapporter nedan.

3. Hur påverkas ni på kort och längre sikt?

Det tredje steget handlar om att ni behöver fundera på hur detta påverkar er kortsiktigt – det vill säga för att ni ska klara kraven som börjar gälla 1 januari 2022 – och långsiktigt – det vill säga vilka effekter och nyttor ni önskar i er organisation av en digital planprocess OCH en digital samhällsbyggnadsprocess. Det finns underlag för hur ni kan resonera kring dessa två perspektiv i den vägledning för omställning till digital planprocess som Sweco tagit fram åt SKR, se länk nedan. Vill ni sedan ha hjälp att förstå hur detta bör ske baserat på just era förutsättningar finns så klart stöd att få hos Swecos experter. Vi har till exempel hjälpt några kommuner genom att ta fram en konkret checklista för vad kommunen behöver tänka på inför årsskiftet, med fler och mer konkreta råd än vad som får plats i ett blogginlägg. Vi kan också stödja i framtagande av en anpassad långsiktig strategi – eller bara ställa upp som stöd där det behövs, i de frågor som berörs.

4. Detaljplaneinformation i egen regi eller använda Nationella Geodataplattformen?  

Det fjärde steget är att kommunen behöver ta ställning till om ni vill tillgängliggöra detaljplaneinformationen via den Nationella Geodataplattformen med Lantmäteriet som datavärd, via den Nationella geodataplattformen i egen regi – eller helt i egen regi. Exakt vad dessa olika alternativ innebär behöver ni sätta er in i och fundera på. Mer stöd finns i rapporterna som är länkade nedan. Det går förstås också bra att kontakta oss om ni vill veta mer.

5. Kommunikation och dokumentation till konsulter

Det femte steget – som ett sista medskick – detta måste också förmedlas till de konsulter som ni använder för olika delar i planprocessen, framtagande av detaljplan, bearbetning och analyser av detaljplaneinformation, lagring och tillgängliggörande av detaljplaneinformation. Mer stöd för detta finns i det upphandlingsstöd som Sweco tagit fram åt Lantmäteriet, och som finns upplagt hos SKR, se länk nedan.

Detta är bara början

Det händer mycket nu inom digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen, där digitala detaljplaner bara är första steget. I sin förstudie för regeringsuppdragen identifierade Lantmäteriet 150 informationsmängder som bör digitaliseras och tillgängliggöras. Detta för att kunna skapa ett digitalt obrutet informationsflöde från tidiga skeden till förvaltning, där de aktörer som behöver ska kunna nå rätt och uppdaterad information, när de behöver den. Flera av dessa informationsmängder påverkar på något sätt kommunerna i det dagliga arbetet, även om kommunen inte är informationsägare till alla. Det händer mycket – och det är mycket att sätta sig in i och ta reda på. Vill du ha hjälp och stöd i att förstå vad som händer och vad som är på gång, tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor.

Frågor?

På Sweco har vi arbetat med dessa frågor under flera år, och vi stöttar gärna er kommun i att förstå och införa faktiska förändringar – både i processer och i datahantering. Kanske finns tjänsten just din kommun behöver på vår tjänsteportal Sweco Marketplace, klicka här för mer information:

Digital planinformation Sweco Marketplace

Några av de rapporter som Sweco tagit fram åt SKR, Lantmäteriet och Boverket ligger publikt, och finns här:

Vägledning för omställning till digital detajlplaneprocess

Upphandlingsstöd för systemlösningar och digital detaljplaneinformation

Rapport om samhällsekonomiska nyttor med en digital samhällsbyggnadsprocess