0 av 0 för ""

2020-08-10

Reading time: 5min

Saga Hävermark

Saga Hävermark

Akustiker

Reflektioner om flygbuller i Corona-tider

Att flygtrafiken bidrar till globala klimatförändringar är välkänt, och jag har själv slutat flyga av den anledningen. Utöver dess klimatpåverkan orsakar flygen även buller, främst lokalt kring flygplatserna. Jag bor i den lilla idylliska byn Dalby, som ligger ca 13 km norr om Sturup, Malmö Airport. Det innebär att flygplan kör på relativt låg höjd över byn och hörs tydligt vid inflygningar.

När vi flyttade till Dalby var jag bekymrad över den höga ljudnivån från flygplanen, och trodde aldrig att jag skulle vänja mig. Men, det tog faktiskt inte särskilt lång tid innan jag slutade notera dem. Sen fick vi barn. Och barnen pekade upp på himlen och sa ”Dä” varje gång ett flygplan flög över oss. Då började jag fundera på flygbuller igen, för att återigen glömma bort det ganska snabbt.

Akustik och buller

2015 började jag arbeta med akustik, och blev påmind om att buller kan ställa till med en rad hälsorisker som t.ex. sömnstörning,
inlärningssvårigheter och högt blodtryck. I Folkhälsomyndighetens publikation ”Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer” går det att läsa följande:

Buller kan bl.a. medföra sömnstörningar och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Buller kan även inverka på talförståelsen och kommunikationen, försvåra inlärning och ge en sämre prestation. Höga bullernivåer kan också bli ett hinder för en god livskvalitet genom att exempelvis aktiviteter, vila, avkoppling eller sömn störs. […] Sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna av samhällsbuller eftersom ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt. Buller nattetid kan få omedelbara effekter på sömnen och påverka vårt välbefinnande dagen efter, men det kan också få allvarligare negativa hälsoeffekter om sömnstörningen kvarstår en längre tid. […] Buller kan också orsaka fysiologiska stressreaktioner i form av ökad
stresshormonnivå, högre puls, ökat blodtryck och snabbare andning utan att vi vaknar. Att vi kan reagera på ljud även när vi sover beror på att hörselsinnet alltid är öppet och på att det finns autonoma, dvs. icke viljestyrda, kopplingar mellan hörselsinnet och kroppens stressreglerande system. Ofta leder en natt med dålig sömn även till ökad trötthet, nedsatt prestationsförmåga eller nedstämdhet dagen efter. 

Med undantag för flygbuller är Dalby ganska förskonat från buller. Det finns ingen järnväg eller större väg direkt inpå (och inte heller några fiskmåsar). De yttre ljudkällor som hörs är i princip bara flygplanen, och jag känner mig förskonad från buller i mitt hem. När jag läser vidare i Folkhälsomyndighetens rapport står det dock följande:

Sammanställningar av en mängd störningsstudier i boendemiljö visar att flygbuller är mer störande än vägtrafik- och tågbuller, vid samma
genomsnittliga dygnsljudnivå. Det är osäkert vad detta beror på. Människors attityder till ljudkällan kan spela in, t.ex. rädsla för flygolyckor, men det kan också finnas rent akustiska förklaringar. Tågbuller dämpas exempelvis bättre av bostadens fasad, och boende som är utsatta för tåg- eller vägbuller har vanligen tillgång till en mindre exponerad sida av bostaden där man är mer skyddad från bullret, något som vanligen inte gäller för bostäder som är utsatta för flygbuller. Flygbullrets intermittenta och oförutsägbara karaktär kan också spela in.

Jag har själv inte mätt ljudnivån hemma, men det vore intressant att göra det när flygplanen börjar flyga igen. Jag hittade dock en gammal artikel från 2005 på SR där det står att ljudnivån i Dalby från flygplan i genomsnitt ligger ”inom miljötillståndet”.

Något som är ganska spännande är att jag ända sedan jag flyttade till Dalby har haft återkommande nattliga drömmar om flygplan som
störtar. Nu står, som bekant, de flesta planen på marken sedan Coronapandemin bröt ut. När jag tänker efter, så har faktiskt mina drömmar om störtande flygplan helt upphört sedan Coronapandemin drog fram. Jag antar att det beror på att det inte längre flyger några plan på natten som ger inspiration till mina drömmar. Det återstår att se om mina drömmar om flygplan återkommer när flygtrafiken kommer igång igen.

Till dess; soliga hälsningar från hemmakontoret i Dalby!

Källor:

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-buller-och-hoga-ljudnivaer/?pub=6053

SR: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=755497