0 av 0 för ""

2021-05-06

Reading time: 5min

AP

Anneli Prestfeldt

Smart digitalisering inom avfall och samhällsbyggnad

Swecos avfallskonsulter lanserar nu ett unikt digitalt verktyg för klassning av farligt avfall. Verktyget förenklar en komplicerad beräkningsprocess, kvalitetssäkrar bedömningar och skapar större förutsättningar för en hållbar masshantering.

Sweco har även utvecklat en digital samrådsportal där berörda parter kan informera sig om ett projekt och lämna synpunkter digitalt, direkt i portalen. Genom portalen blir samrådsprocessen mer levande, interaktiv och pedagogisk. Portalen är till för alla typer av samrådsprojekt eller enkätundersökningar inom Sweco och gör att vi kan hjälpa våra kunder i deras digitaliseringsprocess, även de som inte har egna IT-lösningar för detta. Läs nedan för mer information om våra nya tjänster!

Klassning av avfall

Avfallslagstiftningen är både omfattande och komplicerad. En av delarna i hanteringen av avfall är klassning av avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). Klassningens syfte är att klargöra om ditt avfall innehåller farliga ämnen i så pass höga halter så att de var för sig, eller tillsammans, medför att avfallet utgör farligt avfall.

Felaktig klassning av avfall kan leda till stora konsekvenser för både avfallsproducent och avfallsmottagare.

Som avfallsproducent har du en skyldighet att ha tillräcklig kunskap om ditt avfall för att kunna hantera och transportera eller lämna över till annan part. I avfallsförordning (2020:614) finns krav på klassning av allt avfall som uppstår i en verksamhet. Sedan november 2020 så måste dessutom hantering av farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket inom två dagar. En avfallsproducent kan t.ex. vara en byggherre eller kommun som är beställare av ett byggprojekt, en entreprenör eller annan aktör som utför markarbeten.

Digitala verktyg gör komplicerade beräkningar på kort tid

Swecos digitala klassningsverktyg följer gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets riktlinjer samt EU-kommissionens tekniska vägledning för klassning av avfall och klarar av att utföra mycket komplicerade beräkningar på kort tid. Klassningen utgår från den s.k. beräkningsmetoden och det finns även möjlighet att anpassa klassningen utifrån olika typer av avfall såsom askor eller gruvavfall. En rapport genereras vid varje klassning som medger full spårbarhet för våra kunder avseende utförd klassning. Rapporten kan också med fördel användas i redovisning gentemot tillsynsmyndigheten. I Swecos klassningsrapporter kan du som kund genom flödesschema följa klassningen för varje prov, se vilka regler som har utvärderats för vilken farlig egenskap samt utifrån vilken grund provet klassas som farligt eller icke-farligt.

Idag klassas många gånger avfall, särskilt schaktmassor, till synes godtyckligt eller tyvärr felaktigt och med bristande redovisning. Ett vanligt fel är att en sammanvägning av alla ämnen med samma farliga egenskap inte görs. Korrekt klassning krävs t.ex. för lagring, bedömning av prövningsnivå för verksamhet, återanvändning, sortering, krossning, transport, deponering m.m. För att klara av att klassa avfall enligt avfallsförordningen krävs dessutom en gedigen kunskap inom kemikalie- och avfallslagstiftning. Felaktig klassning kan leda till lagstiftningsbrott och därmed få stora konsekvenser för kunden säger Anneli Prestfeldt, Teknikledare på Sweco.

Digitalt samråd

Ett samhällsbyggnadsprojekt kan beröra många, framför allt de som bor i närområdet. Det kan t.ex. vara en kommun som ska göra en ny översiktsplan för en stad, Trafikverket som planerar ombyggnation av en statlig väg, en entreprenör som vill etablera en ny verksamhet, eller en industri som vill förnya eller utöka sitt miljötillstånd. Sweco har nu lanserat en webbportal där information kan tillhandahållas direkt till alla berörda med en länk eller QR-kod. Innehållet kan bestå av text, kartor, bilder, filmer och webblänkar som under en bestämd period blir tillgängliga externt. Portalen kan nås både från telefon och dator och därmed inkluderas fler målgrupper. Formuläret som besökarna fyller i är justerbart för att kunna möta olika typer av samråd och synpunkterna som lämnats kan sedan exporteras och administreras.

– Den stora vinsten är att man med hjälp av lösningen kan sprida information och inhämta synpunkter digitalt på ett enkelt sätt. Vid ett traditionellt samråd, där mötet sker på en fysisk plats, är utmaningen att nå ut till alla som berörs. Därför är samrådsportalen ett bra komplement. Vår målsättning är att skapa en branschstandard för digitala samråd, säger Anneli Prestfeldt, Teknikledare på Sweco.

I samrådsportalen finns även möjlighet att lägga in en klickbar karta där berörda kan se hur ett projekt påverkar just dem. Med hjälp av kartan kan besökaren även lämna in synpunkter som gäller en specifik geografisk plats.