0 av 0 för ""

2021-04-15

Reading time: 4min

AS

Anton Sjögren

Spara hundratusentals kronor årligen på dina fastigheter – med relativt enkla beslutsunderlag!

Vi använder väldigt mycket energi i våra fastigheter, vilket är kostsamt för både miljö och plånbok. Genom energieffektiviseringsprojekt kan offentliga organisationer bidra till lägre energianvändning och reducerad klimatpåverkan, och samtidigt spara pengar.

Här berättar vi om resultaten från ett av våra projekt som visar på besparingsmöjligheter för 650 000 kr/år och ger tre slutsatser för vad som behövs för att fler ska kunna hitta dessa möjligheter.

Vinster i långsiktig fastighetsförvaltning

Under vintern 2020–2021 arbetade vi på Sweco i ett projekt tillsammans med Region Stockholm för visa på möjligheter för ekonomiska och miljömässiga vinster med långsiktig fastighetsförvaltning. Det finns ett flertal bolag som redan kommit långt på vägen, där riktade insatser har bidragit till kraftigt reducerad energianvändning samtidigt som bolagen sett minskade kostnader och ökande fastighetsvärden.

Inom ramen för projektet genomfördes fallstudier på två offentliga fastigheter i Stockholm. Med korta platsbesök genomförda av Swecos experter inom hållbar fastighetsutveckling identifierades åtgärder som tillsammans kan leda till besparingar på totalt över 650 000 kr per år, sänka energianvändningen med 14 % och minska växthusgasutsläppen med 24 ton per år. Det visar på att fastighetsbolag (både offentliga och privata) har goda möjligheter att förbättra sitt bestånds tekniska prestanda med lönsamma insatser. Peter Karnung, regionplanerare, projektledare SmartEdge och beställare:

”Klimatfrågan är en viktig fråga för Region Stockholm och i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Att projektet visar att det går att spara både pengar och sänka sitt klimatavtryck visar på potentialen att arbeta för en mer storskalig energieffektivisering i fastighetsbeståndet i hela länet. Projektet blir en språngbräda till att på regional nivå arbeta för att fler fastighetsägare ska bli medvetna om vinsterna med, och möjligheterna till, energieffektivisering.”

Energieffektiviseringsinsatser genomförs inte på bred front

Men trots att det finns potential till reducerad energianvändning och minskade kostnader genomförs i dagsläget inte energieffektiviseringsinsatser på bred front. Genom intervjuer och workshops med både kommuner och fastighetsbolag framkom bland annat att:

  • Avsaknad av målsättningar på energiområdet för kommunen bidrar till att den här typen av projekt inte genomförs. Sådana mål kan etableras i exempelvis energiplaner.
  • De som fattar beslut om genomförandet av energieffektiviseringsprojekt besitter inte alltid tillräcklig teknisk kompetens. Det är därför viktigt att tidigt involvera beslutsfattare, och att förstå vilka faktorer som ligger till grund för beslutsfattande. Vanliga och viktiga områden att lyfta kan vara sparad mängd energi, reducerade kostnader samt minskad klimatpåverkan.
  • Det inte alltid är tydligt hur åtgärderna ska finansieras. Ofta behövs extra medel för att genomföra investeringar i energieffektivisering, något som inte alltid finns tillgängligt inom befintlig budget. Det finns dock goda lånemöjligheter för kommuner och kommunala bolag som inte är högt skuldsatta, och om åtgärderna som genomförs är lönsamma och bokförs korrekt går det att skriva av dem utan att påverka ordinarie verksamhet negativt.

För att lyckas med stora energieffektiviseringsprojekt krävs ett strukturerat arbetssätt. Därför har vi inom förstudien tagit fram en metod för hur man startar upp och framgångsrikt driver igenom den här typen av projekt. Det gäller bland annat bedömning av förutsättningar, hur beslutsprocessen kan förbättras samt hur projektorganisationen kan struktureras. Vill du läsa mer? Kolla in regionens arbete här