0 av 0 för ""

2021-01-14

Reading time: 4min

Sweco digitaliserar avfallsbranschen

Avfallslagstiftningen är både omfattande och komplicerad. En av delarna i hanteringen av avfall är klassning av avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614). Klassningens syfte är att klargöra om ditt avfall innehåller farliga ämnen i så pass höga koncentrationer så att de var för sig, eller tillsammans, medför att avfallet utgör farligt avfall. En ny EU-förordning om farliga egenskaper och ett nytt beslut om avfallsförteckning innebär ändrade regler för klassning av farligt avfall.

Ändrad lagstiftningen avseende klassning av avfall

Särskilt stor påverkan får den ändrade lagstiftningen avseende klassning av avfall på aktörer som jobbar med masshantering på ett eller annat sätt. Ibland är inte aktören medveten om att den faktiskt enligt lag utgör en avfallsproducent och vilka skyldigheter som följer därav. En avfallsproducent kan t.ex. vara en byggherre eller kommun som är beställare av ett byggprojekt eller en entreprenör eller annan aktör som utför markarbeten.

Som avfallsproducent har du en skyldighet att ha tillräcklig kunskap om ditt avfall för att kunna hantera och transportera eller lämna över till annan part. I avfallsförordning (2020:614) finns krav på klassning av allt avfall som uppstår i en verksamhet. Sedan november 2020 så måste dessutom hantering av farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket inom två dagar.

Som avfallsproducent kan det många gånger vara svårt att genomföra klassningen själv. För att klara av att klassa avfall enligt avfallsförordningen krävs en gedigen kunskap inom kemikalie- och avfallslagstiftning. Utöver detta krävs kunskap inom kemi samt om olika typer av avfall för att kunna genomföra klassning utifrån relevanta förekomstformer.

Nytt digitalt verktyg för klassning av avfall

Swecos digitala klassningsverktyg följer EU-kommissionens tekniska vägledning för klassning av avfall och klarar av utföra mycket komplicerade beräkningar på kort tid. Det finns även möjlighet att anpassa klassningen utifrån olika typer av avfall. En rapport genereras vid varje klassning som medger full spårbarhet för våra kunder avseende utförd klassning. Rapporten kan också med fördel användas i redovisning gentemot tillsynsmyndigheten.

Att manuellt klassa ett prov korrekt samt ta fram en skriftlig redovisning kan i värsta fall ta upp emot 50 timmar och mer, beroende på vilka ämnen som är analyserade och vilka koncentrationer dessa förekommer i. Information om klassning krävs t.ex. för lagring, bedömning av prövningsnivå för verksamhet, återanvändning, sortering, krossning, transport, deponering m.m.

Idag klassas många gånger avfall (särskilt schaktmassor) till synes godtyckligt eller tyvärr felaktigt och med bristande redovisning. Många klassningar som utförs följer inte gällande lagstiftning vilket kan leda till att kunden riskerar olovlig miljöfarlig verksamhet vid felaktig hantering av sitt avfall. Eftersom ansvaret för avfallet ligger hos avfallsproducenten är det viktigt att som kund be om underlag för klassningen. Redovisningen bör minst innefatta vilka förekomstformer av ämnen som använts som underlag för klassningen, vilka farliga egenskaper dessa har samt i vilka koncentrationer som dessa förekommer i avfallet. Redovisningen bör dessutom innehåll information om hur klassningen har gått till, dvs. koppling till EU-kommissionens tekniska vägledning.

För att göra en korrekt klassificering av ett avfall måste följande frågor besvaras:

  • Vilka farliga ämnen kan förekomma i avfallet?
  • Vilka farliga egenskaper har dessa ämnen?
  • Förekommer dessa ämnen i så höga halter att de har farliga egenskaper var för sig eller sammanvägt?

De olika farliga egenskaper som ditt avfall kan ha kan ses nedan.

Egenskap Beskrivning
HP1 Explosiv
HP2 Oxiderande
HP3 Brandfarlig
HP4 Irriterande (Hudirritation och
ögonskador)
HP5 Specifik organtoxicitet
(STOT)/Aspirationstoxicitet
HP6 Akut toxicitet
HP7 Cancerframkallande
HP8 Frätande
HP9 Smittfarligt
HP10 Reproduktionstoxiskt
HP11 Mutagent
HP12 Avger en akut giftig gas
HP13 Allergiframkallande
HP14 Ekotoxiskt
HP15 Farlig egenskap som inte direkt
uppvisas av avfallet

I Swecos klassningsrapporter kan du som kund genom flödesschema följa klassningen för varje prov, se vilka regler som har utvärderats för vilken farlig egenskap samt utifrån vilken grund provet klassas som farligt eller icke-farligt.

Låter detta intressant? Tveka inte att höra av dig till din lokala Swecokonsult eller någon av oss avfallskonsulter på Sweco!