0 av 0 för ""

2023-06-28

Reading time: 4min

Margareta Gelius

Margareta Gelius

Affärsenhetschef för Swecos erbjudande inom skydd och säkerhet

Utländskt ägande i säkerhetsklassade fastigheter – risk för nationell säkerhet

Ska svenska säkerhetsklassade fastigheter kunna ha utländska ägare? Frågan har aktualiserats i samband med SBB:s (Samhällsbyggnadsbolaget) önskan att avyttra sitt fastighetsbestånd och däribland Dalaregementet.

Ägande av säkerhetsklassade fastigheter oreglerat

Vad händer när utländska investerare visar intresse för att förvärva svenska säkerhetsklassade fastigheter? Detta är en fråga som har blivit alltmer aktuell och som inte bara berör nationell säkerhet, utan alla aktörer som är delaktiga i att skapa och forma det säkra och resilienta samhället. Ägandet av säkerhetsklassade fastigheter i Sverige är idag relativt oreglerat och därmed högintressant för utländska spekulanter.

Ägande av fastigheter som är viktiga för Sveriges säkerhet är ett ämne som borde vara av stor betydelse för regeringen. Dessa fastigheter och anläggningar är avgörande för att upprätthålla Sveriges försvarskapacitet, suveränitet och stabilitet. För att säkerställa att ägandet av sådana fastigheter inte hotar Sveriges säkerhet, är det viktigt att det finns lämpligt regelverk på plats. Här har regeringen och myndigheterna en viktig roll att spela, bland annat genom att övervaka och bedöma potentiella säkerhetsrisker relaterade till ägandet av sådana fastigheter.

Fyra skäl att förhindra utländskt ägande i säkerhetsklassade fastigheter

Att kunna förhindra utländskt ägande i svenska säkerhetsklassade fastigheter kan därför anses vara viktigt av flera skäl: 

Säkerhet och suveränitet: Säkerhetsklassade fastigheter kan inkludera objekt av strategisk betydelse för nationen, såsom militära anläggningar, olika former av myndighets- och förvaltningsbyggnader eller kritisk infrastruktur. Genom att begränsa utländskt ägande i dessa fastigheter kan man säkerställa att nationens säkerhet och suveränitet inte hotas av oönskade aktörer eller utländskt inflytande som skulle kunna innebära en ökad sårbarhet, ökad risk för spionage eller till exempel oönskad tekniköverföring

Kontroll över känslig information: Säkerhetsklassade fastigheter kan innehålla känslig information, teknologi eller forskning som är av nationellt intresse. Genom att ha kontroll över ägandet av dessa fastigheter kan man minska risken för obehörig åtkomst till eller spridning av sådan information, vilket kan skydda nationella intressen och förhindra spionage eller otillåten tekniköverföring.

Skydd av kritisk infrastruktur: Vissa säkerhetsklassade fastigheter kan vara en del av landets kritiska infrastruktur, till exempel elnätet, vattenförsörjningen eller olika kommunikationssystem. Genom att begränsa utländskt ägande kan man säkerställa att den viktiga infrastrukturen förblir under nationell kontroll och att dess drift och säkerhet inte äventyras av utländska intressen. Om vi kan styra och reglera vårt skydd själva ökar förutsättningarna för att minska sårbarhet och risker av till exempel cyberattacker.

Försvar av nationella intressen: Att ha kontroll över ägandet av säkerhetsklassade fastigheter ger bättre möjlighet att skydda och försvara nationella intressen. Det kan innebära att man kan vidta åtgärder vid behov för att skydda landets försvarskapacitet, säkerhetsstrukturer och teknologisk utveckling.

Snabb action för ökad reglering viktigt

Sammanfattningsvis är det viktigt att begränsa utländskt ägande i svenska säkerhetsklassade fastigheter för att skydda nationell säkerhet, suveränitet, kritisk infrastruktur och nationella intressen. Det säkerställer att viktig information och tillgångar förblir under nationell kontroll och minimerar risken för obehörig åtkomst eller påverkan från utländska aktörer. Som ledande företag inom samhällsbyggnad och infrastruktur har Sweco en betydande roll i utformningen och utvecklingen av svenska samhällsfastigheter. På samma sätt som andra aktörer gett uttryck för under de gångna veckorna anser vi att det är bra att frågan uppmärksammas och hoppas att regeringen snabbt agerar för att säkerställa en utökad reglering.