0 av 0 för ""

Swecos åtagande angående hantering av personuppgifter

På Sweco respekterar vi individers integritet och vikten av att skydda de personuppgifter som anförtrotts oss av våra kunder, våra Medarbetare och andra parter. Det är vårt ansvar att – på ett relevant och lämpligt sätt – behandla och skydda alla personuppgifter i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Huvudprinciperna för att skydda personuppgifter som behandlas på Sweco är följande:

  1. vi är transparenta med hur vi efterlever gällande dataskyddslagstiftning;
  2. vi begränsar insamlingen och behandlingen av personuppgifter. Vi samlar in, lagrar eller behandlar personuppgifter på annat sätt enbart när det är nödvändigt. Att begränsa insamlingen och behandlingen av personuppgifter är det bästa sättet att minska risken för att överträda dataskyddsreglerna;
  3. vi behandlar personuppgifter och känsliga personuppgifter endast om behandlingen har en tydlig legal grund;
  4. vi registrerar så få personuppgifter som är praktiskt möjligt för att uppnå ändamålet med behandlingen;
  5. vi informerar individerna om vilka personuppgifter vi samlar in och hur uppgifterna kommer att användas;
  6. vi lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att skydda personuppgifter, t.ex. genom att införa säkerhetsrutiner som att begränsa åtkomsten enbart till en liten grupp namngivna Medarbetare, att införa tekniska begränsningar och individuella försiktighetsåtgärder, exempelvis enkla åtgärder som att ha ordentliga skärmsläckare installerade och att datorn låses när Medarbetaren lämnar skrivbordet;
  7. vi lagrar personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för att uppfylla det på förhand definierade ändamål för vilket de samlades in eller kraven i svensk lag;
  8. om det är troligt att vår behandling av personuppgifter kan utgöra en hög risk för individers friheter och rättigheter kommer vi att genomföra en konsekvensbedömning och, om så krävs, föreslå lämpliga säkerhetsåtgärder;
  9. våra system och processer stödjer skydd för personuppgifter. Vi dokumenterar att våra system och processer fungerar som avsett; och
  10. vid anlitande av personuppgiftsbiträden förpliktigas personuppgiftsbiträdet genom avtal, att skydda personuppgifterna.