0 av 0 för ""

Framtidsbild Norr: Den cirku-nära regionen

Framtidsbild Norr: Den cirku-nära regionen

Idag står norra Sverige inför en omfattande transformation. Den planerade produktionen av fossilfritt stål och nya gröna industrier skapar både arbetstillfällen och behov av att attrahera en växande befolkning. Det ger också möjligheter att planera samhällena efter industriell symbios och cirkulär ekonomi. Men vad betyder det och vad krävs? 

Norra Sverige har alla byggstenar

För att nå Sveriges klimatmål 2030 behöver vi ta tillvara den möjlighet som finns i den snabba samhällsomvandlingen. I norra Sverige finns just nu ett unikt fönster, men det kräver att vi samordnar investeringar och tänker i cirkulära system för att till fullo utnyttja potentialen där alla i regionen kan ta del av den gröna omställningen. Norra Sverige har alla byggstenar, engagerade aktörer, teknik och kunskap. Nu gäller det att samverka ännu mer för att bidra till globala, nationella och regionala mål.

I Luleå och Boden planeras det för cirka 7300 nya bostäder inom de kommande tio åren för en växande befolkning om 11 000 nya invånare. Ett attraktivt samhälle skapar vi dels via arbetstillfällen men också genom god tillgång till kollektivtrafik för hela regionens kultur- och fritidsaktiviteter, arbetsplatser och service.

Tänk om resurser i form av kultur, service, arbetstillfällen, energi, spillvärme, el och färskvatten lättare kan komma alla i regionen till godo. Att inget går till spillo och det ekologiska fotavtrycket för regionen minskar samtidigt som vi blir fler och ekonomin blomstrar.​ Tänk om alla kan dela resurser för att gemensamt nyttja den gröna omställningens mervärden.​ Hur skapar vi det?

vision norr den cirku-nära regionen

Det cirkulära samhället blir cirku-närt

Sweco har tagit fram en vision för hur region norr kan bli ett cirkulärt samhälle – vi kallar det ”cirku-nära samhället”. Visionen binder samman Luleå och Boden och visar att inom några år kan spillvärme från industrin vara tillräcklig för att värma samtliga nya bostäder samt sport- och kulturanläggningar som byggs i närheten av ny infrastruktur i regionen. Men för att göra det möjligt behöver energin finnas tillgänglig i hela regionen. Fler infrastrukturkopplingar mellan de större orterna behövs för att transportera och fördela energi, vatten, elektricitet och data.

Swecos vision grundar sig i en workshop under hösten 2021 där ett fyrtiotal representanter från kommun, region, näringsliv, industri, akademi och experter från Sweco deltog. Under workshoppen tog deltagarna fram gemensamma nyckelfrågor och skissade på framtidsscenarier för region, stad och landsbygd.

vad räcker spillvärme till

Hur tar vi bäst tillvara spillvärmen?

Redan idag producerar Luleå energi ungefär 90 procent av fjärrvärmen med hjälp av restenergier från industrin. Men nya effektivare processer inom industrin i Luleå gör att det i framtiden kan minska.

För att skapa en resiliens mot framtida förändringar inom industrins processer, uppkomst och påkoppling av nya industrier och bostadsområden behöver systemet i hela regionen knytas ihop.

Idag finns tekniken att kombinera utnyttjande av lågvärdig spillvärme med matproduktion. Mer än 60 procent av växthusgasutsläppen från den mat vi i Sverige äter kommer från importerad mat. Här kan den cirkulära ekonomin och industriell symbios bidra till att få ner klimatavtrycket.

Framtidens behov

Inom de kommande åren ser vi att människor i regionen behöver god tillgång på mobilitetslösningar som inte enbart förlitar sig på den privata bilen. Genom att koppla ihop regionen med spårbunden kollektivtrafik kan nya stationssamhällen erbjuda mobilitetshubbar med delade transporttjänster, där ett utbud av olika transportmedel parkeras, laddas och lånas. Planerad på rätt sätt kan den växande regionen få bättre tillgänglighet trots stora avstånd. Genom spillvärme kan cykelbanor och gångstråk hållas isfria året om.

Genom att göra spillvärmen mer tillgänglig för både storskalig industriell odling, som enskild småskalig odling i grannskapet, kan regionen trots sitt geografiska läge bli en global föregångare för närproducerad mat. Via ett recirkulerande vattenbruk, en så kallad Bio-RAS-anläggning, kan odling av räka och fisk gå att kombinera med odling av exempelvis tropiska frukter. Anläggningen kan värmas med lågvärdig spillvärme från fjärrvärmenätet eller industrin.

I den cirku-nära regionen…

  • …har du nära till ditt lokala varmvattenbad som värms av spillvärmen från industrin.
  • …handlar du grönsaker och frukt i din lokala matodlarmarknad. En del odlar du själv i din bostadsrättsförening eller i ditt eget växthus.
  • …cyklar du på isfria höghastighetscykelbanor året om till arbetet och fritidsaktiviteter.
  • …kan du driva en restaurang med egen odlad sallad och grönsaker i direkt anslutning till köket. Gästerna sitter i det tropiska växthuset.

Tre huvudspår

  • Spillvärme för självhushåll​: Det går att genomföra en självproducerande region genom att ta vara på spillvärme från befintliga och nya industrier. Genom att bygga växthus i storlek av några fotbollsplaner är det möjligt att odla både grönt och proteiner av olika slag. Dessutom minskar det industriernas behov att kyla spillvärme som både använder el och påverkar närmiljön.
  • Snabbkonstruerad järnvägsbro för transport och spillvärmeledningar​: För att underlätta resandet för medborgarna går det att bygga en järnvägsbro mellan Boden och Luleå. Genom att under spåret samordna ledningar och leda spillvärmen från industrin till samhällen och odlingar resulterar det i mindre miljöpåverkan.
  • Gröna stationssamhällen växer fram​: Genom nya stationssamhällen skapas attraktiva boendemiljöer där delning av resurser inte bara ger ekonomiska utan även sociala och kulturella värden.

 

Två alternativa dragningar av järnvägsbron har studerats i visionen
järnväg
station äver äng
vision norr

Vill du veta mer om Framtidsbild norr: Den cirku-nära regionen?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.