0 av 0 för ""

Hållbarhet

Vi på Sweco har alltid hjälpt våra kunder med hållbar utveckling – allt från att skapa förutsättningar för rent vatten till att hitta lösningar för förnybar energi. Vilka är dina mål och visioner? Tillsammans hittar vi den bästa vägen för att nå dit!

Hållbara lösningar som gör skillnad

Hållbara lösningar har aldrig varit viktigare än nu. Den gröna omställningen sätter fokus på förnybar energi, elektrifiering och en övergång till cirkulär ekonomi. Samtidigt behöver vi bevara vår biologiska mångfald och skapa ett socialt hållbart samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

Vilka projekt arbetar du med? Oavsett vilka utmaningar du står inför vill vi på Sweco hjälpa dig att ta dig an dem på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Tillsammans kan vi utveckla allt från hållbara byggnader och industrier till effektiva energisystem och resilient infrastruktur.

  • På Sweco finns hållbarhet i allt vi gör. Vi är 22 000 arkitekter, ingenjörer och experter som skapar hållbara lösningar varje dag och är med och utformar samhället på alla nivåer. Vi hjälper dig med allt ifrån hållbarhetsutbildningar och återbruksinventeringar till att samordna hållbarhetsarbetet i stora och komplexa projekt. När du kommer med ditt projekt till oss kan du förvänta dig att vi möter upp med den kompetens som krävs.

     

    – Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco

Tillsammans mot fossiloberoende

Vad behöver hända för att vi ska komma så snabbt som möjligt framåt på vägen mot fossiloberoende? Målet med EU:s gröna giv är att göra EU klimatneutralt senast 2050, stärka ekonomin med hjälp av grön teknik, skapa en hållbar industri och hållbara transporter och minska föroreningarna. Samtidigt är målet att omvandla klimat- och miljöutmaningar till möjligheter så att omställningen blir rättvis och inkluderande för alla. Hur kan vi tillsammans bidra för att nå dit?

Vindkraftverk och solceller

Att ta tillvara våra resurser

Hur kan vi bättre ta tillvara våra resurser? Cirkulär ekonomi handlar om att skapa system där inget avfall existerar. Istället återskapas resurser om och om igen. Behöver du hjälp att hitta cirkulära affärsmodeller, att återbruka överblivet material, eller att hitta nya samarbetspartners? Swecos konsulter inom cirkulär ekonomi har en tekniskt bred och djup kompetens. Våra medarbetare finns på cirka 50 kontor spridda över landet och vi kan därför både nyttja vår lokala kännedom, men även våra resurser nationellt vid behov.

Återbruk brädor

Att främja artrikedom

På Sweco arbetar vi med att främja artrikedom på en mängd olika sätt. Det handlar bland annat om att planera in ekosystemtjänster i våra städer, arbeta med grön och blågrön infrastruktur, göra naturvärdesinventeringar på land och i vatten, bidra till en hållbar viltförvaltning och att ta fram handlingsplaner mot främmande invasiva arter.

Flyguggla med skog i bakgrunden

Ett motståndskraftigt samhälle

I ett samhälle som ständigt förändras behöver vi öka medvetenheten om de risker som finns och vara beredda på kriser. Osäkerheten har lett till att arbetet med att stärka motståndskraften i allt från städer och länder till hushåll och företag är mer aktuellt än någonsin. Begreppet resiliens nämns allt oftare och handlar om förmågan att stå emot och klara av förändring, samt att återhämta sig och utvecklas vidare. Hur går vi från att vara reaktiva till att bli proaktiva?

Illustration över en stadsvy med mycket gröna träd och människor i rörelse

Människan i centrum

Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle där individens behov står i centrum. På Sweco arbetar vi integrerat med den sociala dimensionen i alla våra projekt, men också i riktade projekt specifikt med frågan. Vi anlitas ofta av myndigheter på nationell nivå för att kartlägga eller utreda samhällsutmaningar inom exempelvis regional utveckling, segregation eller arbetsmarknad. Att arbeta med social hållbarhet är en självklar del för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

Ett barn håller sin förälder i handen

Hållbarhet inom Sweco

Swecokoncernen har som mål att vara klimatneutrala senast år 2040, med en halvering av vår klimatpåverkan till år 2030 jämfört med år 2020, och vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

Människor som går och cyklar framför horisonten

Års- och hållbarhetsredovisning

Information om hur Sweco arbetar med hållbarhetsfrågorna och vilka resultat vi uppnått under 2023 (pdf).

En blå våg framför en molnig himmel och en fågel som flyger

Frågor och svar om hållbarhet

Vad är hållbarhet?

Konceptet hållbarhet förändras ständigt. Från att Brundtlandrapporten definierade hållbar utveckling 1987, via Elkingtons Triple bottom line och framväxten av de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, till att Agenda 2030 och de globala målen sattes upp 2015. Nu befinner vi oss i fasen där nya system sätts upp och nya lösningar ska förverkligas inom energi, industri, mobilitet, bygg- och infrastruktursektor.

Vad är Brundtlandrapporten?

Brundtlandrapporten skrevs på uppdrag av FN 1987. I den definieras hållbar utveckling som ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vad är Elkingtons Triple bottom line?

1994 lanserades begreppet Triple bottom line: People, planet and profit, vilket sedan dess används som ett ramverk för redovisning av hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling utöver ett gott ekonomiskt resultat – kräver god utveckling också för planeten och människorna.

Vad är ESG?

ESG står för environmental, social and governance – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Termen används ofta för att beskriva en organisations hållbarhetsarbete.

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!Om du har frågor om jobb, praktik och exjobb – besök våra karriärsidor!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.