0 av 0 för ""

Det cirkulära samhället

Allt blir en resurs i en cirkulär process

Att tänka cirkulärt handlar om att ta del av jordens tillgångar så att de räcker till alla och utan att äventyra vår framtid. Cirkulärekonomi handlar om att skapa ett samhälle utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process.

Hur kan er verksamhet bli mer cirkulär?

Vi behöver gå från ett samhälle där saker tillverkas, används och kasseras i linjära processer till ett mer cirkulärt system där vi återanvänder och återvinner. Sådana kretslopp kan skapas i både små och stora processer, i alla branscher, och på lokal nivå likaväl som nationell. Med hjälp av värdeskapande design och innovativa lösningar för återvinning och återbruk kan produkter och material få ny användning istället för att tappa sitt värde.

På Sweco har vi kompetensen att analysera flöden och identifiera affärsnyttan för alla aktörer delaktiga i en materialkedja. Förutom att bidra med expertkunskap inom olika områden i cirkulära processer kan vi facilitera samverkan, identifiera aktiviteter och ta fram planer. Vi kan även fungera som processtöd under projektets gång.

Hur kan er verksamhet bli mer cirkulär? Kontakta oss så berättar vi mer!