0 av 0 för ""

Hållbarhet i stadsplaneringen

 

Hållbara lösningar för städer och samhällen

Tillsammans skapar, utvecklar och designar vi framtidens hållbara miljöer, samhällen och städer. Med samarbeten mellan olika kompetenser, kunder, myndigheter och akademi skapar vi förutsättningar för hållbara och resurseffektiva miljöer för människor att trivas, verka och bo i. Resultatet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten.

Det är ofrånkomligt att den moderna staden påverkar miljön, men de skadliga effekterna kan minimeras. Vi erbjuder lösningar som minskar klimatpåverkan och som är hållbara för våra städer och samhällen. Vi arbetar integrerat och tvärsektoriellt och drar fördel av vår samlade kompetens inom arkitektur och kulturmiljö, liksom infrastruktur, vatten och energi. Varje projekt är unikt, där nyfikenhet och förståelse för platsen och dess befintliga kvalitéer är en förutsättning, liksom ett strukturellt tänkande och en helhetssyn.

Människan och mellanrummen

I vår stadsutvecklingsprocess utgår vi från människan, mellanrummen och stadsväven. De offentliga rummen och dess innehåll skapar förutsättningar för mötesplatser och bidrar till hur människor rör sig och på vilket sätt. Kollektivtrafiksystem och gator för en blandad trafikanvändning, grön- och blåstruktur, tydliga gränser mellan stad och natur, allmänt och privat blir avgörande för att skapa ett hållbart samhälle.