0 av 0 för ""

Klimatmål

Swecos klimatmål

Swecokoncernen har sedan en tid målet att vara klimatneutrala senast år 2040, med en halvering av vår klimatpåverkan till år 2030 jämfört med år 2020. Det är i linje med Science Based Targets, som också godkänt Swecos mål. Enligt Hagainitiativets sammanställning ingår Sweco i de 20 av de 100 största börsbolagen i Sverige som har halveringsmål i linje med vad vetenskapen säger krävs för att klara Parisavtalets klimatmål.

Sweco Sveriges klimatmål

Vi vill vara en föregångare på varje hemmamarknad. För Sweco Sverige innebär det att vi ska vara klimatpositiva senast 2030, dvs att vi senast då ska ha en klimatpåverkan som är under noll.

Vi följer det svenska klimatmålet, där maximalt 15 procent av utsläppsminskningarna kan uppnås med annat än egna utsläppsminskningar. Klimatpositiv innebär att därutöver åstadkomma tio procents utsläppsminskning, inom eller utanför vår egen verksamhet.

Sverige som land ska vara klimatneutrala 2045, vi ska vara det 15 år tidigare. Branschvisa initiativ inom Fossilfritt Sverige har 2030 som målår, men då enbart för fossilfrihet, inte för den samlade klimatpåverkan. Vi ser därför vårt klimatmål som ledande, särskilt som det kombineras med särskilda sektorsmål för bl.a. vårt resande. Men vi inser också – och välkomnar – att omvärlden skärper sina ambitioner och är därför redo att skärpa våra mål framgent.

Sweco Sverige har sedan tidigare beslutat att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2023, vilket vi konkretiserat genom att ansluta oss till Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning och använda oss av den statliga miljöbilsdefinitionen. Därtill har vi beslutat att vår kontorsdrift ska vara fossilfri 2030, giltig för alla våra ungefär femtio kontor runt om i Sverige. Därutöver har vi en resepolicy som bl.a. i princip innebär att vi inte flyger när vi själva kan bestämma, alltså för egna konferenser, studieresor etc. Vi är också bland de allra första att klimatdeklarera maten i våra serveringar, i syfte att minska dess klimatpåverkan, och mycket mer kommer att ske.

Vad ingår i målen?

I vårt klimatåtagande räknar vi in:

Scope 1: Alla våra direkta utsläpp från egenkontrollerade källor, såsom våra egna fordon.
Scope 2: Alla våra indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla, som sker hos leverantören.
Scope 3: Väsentliga indirekta utsläpp som uppkommer från källor som inte kontrolleras av oss, såsom tjänsteresor, hotellvistelser, inköpt material eller transporter som utförs av tredje part, samt övriga utsläpp som följer från produktion uppströms av inköpta varor och tjänster. Vi sätter av praktiska skäl en gräns vid sådant vars värde överstiger en promille av vår årliga omsättning, men kommer därutöver också att räkna in sådant som vi ändå vill ha särskild koll på.

Vi inser att den största klimatpåverkan sker i våra projekt och där säkerställer vi att vi bidrar till en minskad klimatpåverkan jämfört med ett tänkt business-as-usual, med inriktningen att klimatpåverkan också ska vara lägre om man anlitar oss jämfört med branschkollegor.

Malin Wallström

Miljöchef