0 av 0 för ""

Social Hållbarhet

Social Hållbarhet

Social hållbarhet utgör en av tre dimensioner av hållbarhet, de andra två är ekologisk och ekonomisk. Om social hållbarhet är målet, sätter ekologin ramarna medan ekonomin ger oss medlen att nå våra mål. Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle där individens behov står i centrum.

En integrerad del i samhällsplaneringen

Hos Sweco är social hållbarhet en integrerad del i hela samhällsplaneringen. För att skapa ett rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle med medborgaren i fokus utgår vi från människans behov. Från ett övergripande nationellt och regionalt perspektiv ner till byggnadsnivå. Vilka sociala konsekvenser och nyttor kan exempelvis ny kollektivtrafik och nya bostäder innebära för individen, för grupper och för samhället som helhet? Hur ska samhällets resurser fördelas för att komma alla till del och utnyttjas på bästa sätt? Frågor som dessa ingår i uppdrag som Sweco arbetar med inom social hållbarhet. Genom att tillhandahålla relevanta statistiska underlag och göra skräddarsydda analyser hjälper vi våra kunder att ta beslut utifrån människors bästa. Vi planerar och leder regelbundet olika dialog- och samverkansprocesser och vi ser dialogen som en avgörande del i arbetet med att involvera medborgare i samhällsplaneringen.

Dialogprocesser

Sweco har lång erfarenhet av dialogprocesser och arbetar integrerat med den sociala dimensionen i våra projekt. Genom en väl planerad dialogprocess ger vi människor chansen att vara delaktiga samtidigt som vi samlar in lokal kunskap från beställare eller medborgare. Det ger förståelse för hur olika miljöer används och skapar förtroende och engagemang.

En viktig del i framgången med ett lyckat projekt är en god dialogprocess som leder till att beslutsfattare och brukare får en gemensam målbild att arbeta mot. Vår erfarenhet är att dialogprocesser ger nöjdare slutkunder och ett resultat med högre kvalitet. En dialogprocess där vi har en unik kompetens är Designdialogen, en av få dialogprocesser som är forskningsbaserad. Designdialogen är en engagerande designprocess där mångprofessionella team av verksamhetsföreträdare bjuds in för att tillsammans med arkitekter och processledare skissa och utforma sin framtida miljö och verksamhet. Swecos processledare utvecklar, anpassar och skräddarsyr processerna, för att säkerställa att varje kund och varje uppdrag ska bli så framgångsrikt som möjligt.Samhällsplanering

Tillsammans skapar, utvecklar och designar vi framtidens miljöer, samhällen och städer. Med samarbeten mellan olika kompetenser, kunder, myndigheter och akademi skapar vi förutsättningar för hållbara och resurseffektiva miljöer för människor att trivas, verka och bo i. Vi arbetar nära kunden från koncept, struktur och idé genom medborgarinflytande och processledning till färdig detaljplan och gestaltningsprogram. Vi arbetar integrerat och tvärsektoriellt och drar fördel av vår samlade kompetens inom arkitektur och kulturmiljö, liksom infrastruktur, vatten och energi. Varje projekt är unikt, där nyfikenhet och förståelse för platsen och dess befintliga kvalitéer är en förutsättning, liksom ett strukturellt tänkande och en helhetssyn.

I vår stadsutvecklingsprocess utgår vi från människan, mellanrummen och stadsväven. De offentliga rummen och dess innehåll skapar förutsättningar för mötesplatser och bidrar till hur människor rör sig och på vilket sätt. Kollektivtrafiksystem och gator för en blandad trafikanvändning, grön- och blåstruktur, kopplingar, tydliga gränser mellan stad och natur, allmänt och privat blir avgörande för strukturen i stadsväven.  

Samhällsanalyser

Ökad konkurrens och ett mer komplext samhälle ställer allt högre krav på företags, myndigheters och kommuners beslutsfattande. Mängden tillgänglig information ökar samtidigt som det blir svårare att skilja viktig information från överflödig. Vårt uppdrag är att hjälpa kunder till väl underbyggda beslut genom att samla och analysera relevant information.

Vi arbetar både med kvalitativa och kvantitativa metoder och utgår alltid från varje kunds specifika behov och erbjuder anpassade analysmodeller. Analyserna ska vara utformade för att leda till konkreta resultat och underlätta åtgärder. Genom omvärldsanalyser och scenarioarbete kan vi också bidra till att våra kunder står mer redo att möta framtidens utmaningar. Sweco har flera analysmodeller som utgår från Agenda 2030 och stöttar våra kunder på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Sweco är experter på tillväxtanalyser och välfärdsanalyser. Vi anlitas ofta av myndigheter på nationell nivå för att utreda samhällsproblem och analysera framtida behov av statliga insatser. På regional och kommunal nivå finns vi ofta med för att genomföra systemanalyser som belyser strukturer och förutsättningarna för utveckling. I analyserna tar vi ett helhetsperspektiv och väger in alla de aspekter som påverkar inklusive den komplexa samverkan som finns mellan orter, kommuner och regioner. Swecos experter hjälper också till att utforma strategier för lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Vi har stor erfarenhet av tidiga samtal om framtida visioner och mål och hjälper kunderna att forma en kreativ process med olika intressenter.

Rättighetsbaserat arbete

När individens behov står i centrum gör också mänskliga rättigheter det. Sweco har lång erfarenhet av att använda ett rättighetsbaserat arbete i dialogprocesser, samhällsplanering och samhällsanalyser. Rättighetsbaserat förhållningssätt är ett internationellt vedertaget arbetssätt för att omsätta mänskliga rättigheter i praktiken. Vi arbetar återkommande med uppdrag som synliggöra avvikelser, dilemman och rättighetskonflikter utifrån till exempel barnkonventionen, konventionen om mänskliga rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet

Sweco arbetar aktivt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle där alla människor oavsett funktionsförmåga, ålder, kön och bakgrund ska ha samma möjlighet att vara delaktiga. Med effektiva metoder och verktyg kan Swecos experter planera för att göra den fysiska miljön mer tillgänglig för alla. Vi har bred kompetens och jobbar med tillgänglighet i byggnader, utemiljöer, samhällsplanering, infrastruktur och i kollektivtrafiken. Vi har experter som är certifierade sakkunniga i tillgänglighet och har spetskompetens gällande ledsstråk och ledytor. Vi har även utvecklat en effektiv digital inventeringsmetod som ger våra kunder ett lättöverskådligt slutresultat för enkelt avhjälpta hinder i utemiljö. Kunskap om tillgänglighet efterfrågas allt oftare och vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar inom området, till exempel utbildar vi personer som vill bli certifierade sakkunniga enligt TIL 2. Vi har även expertis inom strategiskt funktionsrättsarbete och har bland annat stöttat flera kommuner i processen med att ta fram strategidokument för funktionshinderpolitiken. Våra experter på jämställdhet har stöttat verksamheter med att planera och utvärdera en jämställdhetsintegreringsprocess.

Mats Hermansson om jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet.

Vill du veta mer om Social hållbarhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Copy link
Powered by Social Snap