0 av 0 för ""

Social Hållbarhet

Människans behov i centrum

Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle där individens behov står i centrum. Att arbeta med social hållbarhet är en självklar del för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Social Hållbarhet

På Sweco arbetar vi integrerat med den sociala dimensionen i alla våra projekt, men också i riktade projekt specifikt med frågan. Vi anlitas ofta av myndigheter på nationell nivå för att kartlägga eller utreda samhällsutmaningar inom exempelvis regional utveckling, segregation eller arbetsmarknad.

För att skapa ett rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle med medborgaren i fokus utgår vi från människans behov, med förståelsen för de olika förutsättningar som kan finnas – och hur rådande strukturer både kan skapa möjligheter och utmaningar utifrån detta. Då individers olika förutsättningar ofta samspelar och förstärker varandra, speciellt för särskilt sårbara grupper, använder vi oss ofta av intersektionella analyser där samspelet mellan till exempel kön och funktionalitet framgår.

Med hjälp av statistiska underlag, skräddarsydda analyser och dialog hjälper vi våra kunder att ta beslut utifrån människors bästa. Att involvera medborgare i samhällsplaneringen är en central del i vårt arbete.

Ett bra vardagsliv för alla människor

Social hållbarhet handlar både om den fysiska och sociala miljön. Miljöer som är funktionella, trygga, tillgängliga och estetiskt tilltalande. Målet är att skapa förutsättningar för ett bra vardagsliv för alla.

I den fysiska miljön arbetar vi med social hållbarhet inom bland annat:

  • Barnkonsekvensanalyser – Syftet med analyserna är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet. För att tillgodose barn och ungas perspektiv hjälper barnkonsekvensanalysen till vid exempelvis i planering av nya områden, trafik eller stadsplanering.
  • Stadsutveckling – inkludera och planera för alla människors behov och plats i en gestaltad livsmiljö i allt från arkitektur till hur grönska planeras in, ljus, akustik och trygghet.
  • Säkerhet och skydd – uppfylla de lagkrav som ställs på säkerhetskänsliga verksamheter både i form av fysiskt skydd, brand- och riskteknik, samt IT- och informationssäkerhet.
  • Tillgänglighet – planera och designa för att göra den fysiska miljön mer tillgänglig för alla i byggnader, utemiljöer, samhällsplanering, infrastruktur och kollektivtrafiken.

I den sociala miljön kan vi exempelvis hjälpa till med:

  • Arbetsmiljö – analysera, följa upp, utvärdera, strukturera och systematisera arbetsmiljöarbete, för en mer hälsofrämjande arbetsplats. Vi erbjuder också utbildning och coachning om arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete.
  • Folkhälsa – Hälsan hos befolkningen både påverkas av och påverkar resten av samhället, och arbetet mot en god och jämlik hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är centralt för social hållbarhet. Vi genomför bland annat analyser och utvärderingar på området.
  • Jämställdhetsfrågor –planera, stödja, analysera och utvärdera verksamheters jämställdhetsarbete och processer. Det kan till exempel handla om genusbudgetering, jämställdhetsintegrering, könskonsekvensanalyser, hur en verksamhet bidrar till de jämställdhetspolitiska målen eller stöd i att ta fram olika handlingsplaner. Vi arbetar även med frågor inom jämlikt och jämställt bemötande.
  • Rättighetsbaserat arbete – synliggöra avvikelser, dilemman och rättighetskonflikter utifrån till exempel normkritik, barnkonventionen, konventionen om mänskliga rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vill du veta mer om Social hållbarhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.