Delårsrapport januari – september 2018 Sweco AB (PUBL)

Delårsrapport januari – september 2018 Sweco AB (PUBL)

8 november 2018

Stabil utveckling

Juli – september 2018 

  • Nettoomsättningen ökade till 4 078 MSEK (3 635)
  • EBITA ökade till 264 MSEK (237), marginal 6,5 procent (6,5)
  • EBIT ökade till 244 MSEK (219), marginal 6,0 procent (6,0)
  • Resultatet efter skatt ökade till 168 MSEK (158), motsvarande 1,42 SEK per aktie (1,32)

Januari – september 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 13 623 MSEK (12 305)
  • EBITA ökade till 1 137 MSEK (1 044), marginal 8,3 procent (8,5)
  • EBIT ökade till 1 079 MSEK (995), marginal 7,9 procent (8,1)
  • Resultatet efter skatt ökade till 795 MSEK (743), motsvarande 6,69 SEK per aktie (6,21)
  • Nettoskulden ökade till 2 747 MSEK (2 311)
  • Nettoskuld/EBITDA ökade till 1,5 gånger (1,4)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Sweco fortsatte att utvecklas positivt under det tredje kvartalet. EBITA ökade med 27 MSEK och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent. En stabil orderstock och fler anställda gav stöd till tillväxten. Det fanns inga kalendereffekter jämfört med motsvarande period föregående år.

Den positiva utvecklingen fortsatte på affärsområdesnivå i Danmark, Nederländerna och Centraleuropa. Norge förbättrades också signifikant, jämfört med motsvarande period förra året, medan Finland hade en stabil utveckling jämfört med föregående år. Sverige hade en något långsammare start på hösten än normalt, medan Västeuropa påverkades av den svagare utvecklingen i Storbritannien.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster fortsatt god, med variationer mellan länder och segment. I stort sett alla åtta kärnmarknader visar en god efterfrågan på Swecos tjänster inom infrastruktur, vatten och industri. Även efterfrågan inom fastighetssektorn är fortsatt god i de flesta länder, förutom i Storbritannien och inom bostadsbyggande i Sverige och Danmark, där efterfrågan mattas av.

Vår strategiska inriktning ligger fast. Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi är den europeiska marknadsledaren med starka kundrelationer, motiverade medarbetare och en stark finansiell ställning. Vi kommer att fortsätta stärka vår ledande position genom såväl organisk tillväxt som förvärv i norra Europa. Vår verksamhetsmodell är baserad på decentraliserat ansvar med en kombination av kundfokus, intern effektivitet och branschens bästa medarbetare.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Bergman, vd och koncernchef, 08-695 64 03 / 073-412 64 03

Jonas Dahlberg, finansdirektör, 08-695 63 32 / 070-347 23 83

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, 070-273 48 79

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 07:20.