Delårsrapport januari – mars 2019 Sweco AB (PUBL)

Delårsrapport januari – mars 2019 Sweco AB (PUBL)

10 maj 2019

Det bästa kvartalet hittills

Januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 5 101 MSEK (4 628)
  • EBITA ökade till 531 MSEK (408), marginal 10,4 procent (8,8)
  • EBIT ökade till 537 MSEK (407), marginal 10,5 procent (8,8)
  • Nettoskulden minskade till 1 706 MSEK (1 902)
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 0,8 gånger (1,1)
  • Resultatet efter skatt ökade till 391 MSEK (298), motsvarande 3,34 SEK per aktie (2,50)

Koncernchef Åsa bergman kommenterar:

Swecos första kvartal 2019 är det bästa hittills. EBITA uppgick till 531 MSEK, vilket innebär att vi passerar 500 MSEK för första gången i Swecos historia. EBITA ökade med cirka 70 MSEK och den organiska tillväxten uppgick till cirka 5 procent, justerat för kalendereffekter. Den förbättrade utvecklingen drivs av en positiv arvodesutveckling och ett ökat antal anställda, med stöd av en stabil orderingång.

Fyra av åtta affärsområden levererade tvåsiffriga marginaler under kvartalet. Utvecklingen i Finland, Norge och Belgien är särskilt positiv, med en kombination av organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet, medan Sverige fortsätter att leverera branschledande lönsamhet. Danmark och Nederländerna förbättrar också EBITA.

I början av maj förvärvade Sweco MLM Group, vilket tillförde 460 byggnads- och infrastrukturexperter till verksamheten i Storbritannien. Förvärvet är i linje med Swecos strategi för lokalt ledarskap i alla de åtta nyckelmarknaderna i Nordeuropa. Sweco har en stark finansiell position, och vi kommer att fortsätta stärka vår marknadsposition genom förvärv och organisk tillväxt. Sedan januari har Sweco justerat affärsområdesstrukturen för att betona vikten av Storbritannien, Tyskland och Belgien, jämte Swecos fem andra nyckelmarknader. Vårt fokus är fortsatt på kunder, intern effektivitet och att ha de bästa medarbetarna i branschen, understödda av en decentraliserad organisationsmodell.

Marknaden för Swecos tjänster är överlag god, med variationer mellan länder och segment. I stort sett alla affärsområden upplever en god marknad för Swecos tjänster inom infrastruktur-, vatten- och industrisegmenten. Efterfrågan på tjänster inom fastighetssegmentet är fortsatt god i de flesta länderna, med undantag för Storbritannien och bostadsbyggande i Norden, där efterfrågan är fortsatt svag.  

För ytterligare information, kontakta: 

Jonas Dahlberg, finansdirektör, 070-347 23 83 

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, 070-273 48 79 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 07:20.