Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

31 maj 2019

Under maj månad 2019 har på aktieägares begäran 1000 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter omvandlingen finns det, per den 31 maj 2019, 121 083 819 aktier, varav 10 420 274 A-aktier, 110 663 545 B-aktier, motsvarande 21 486 628,5 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 3 285 360 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 08-695 6616, lisa.lagerwall@sweco.se

Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 07:45.