Sweco AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Sweco AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

13 februari 2019

Sammanfattar det bästa året hittills

Oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 5 112 MSEK (4 582)
 • EBITA ökade till 494 MSEK (448), marginal 9,7 procent (9,8)
 • EBIT ökade till 476 MSEK (431), marginal 9,3 procent (9,4)
 • Resultatet efter skatt minskade till 459 MSEK (480), motsvarande 3,90 SEK per aktie (4,02)

Januari – december 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 18 735 MSEK (16 887)
 • EBITA ökade till 1 631 MSEK (1 492), marginal 8,7 procent (8,8)
 • EBIT ökade till 1 554 MSEK (1 425), marginal 8,3 procent (8,4)
 • Nettoskulden ökade till 1 944 MSEK (1 698)
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,0 gånger (1,0)
 • Resultatet efter skatt ökade till 1 254 MSEK (1 223), motsvarande 10,58 SEK per aktie (10,23)
 • Styrelsen föreslår en utdelning av 5,50 SEK per aktie (5,00)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Sweco avslutar rekordåret 2018 med det bästa fjärde kvartalet hittills. Under kvartalet ökade EBITA med 54 MSEK och den organiska tillväxten uppgick till 6 procent, justerat för kalendereffekter. Positiv arvodesutveckling, lägre projektjusteringar och fler anställda var, tillsammans med en stabil orderstock, de huvudsakliga drivkrafterna bakom högre EBITA.

Norge, Finland, Danmark och Nederländerna var de affärsområden som bidrog mest till EBITA-förbättringen under kvartalet. Danmark och Nederländerna tillsammans mer än fördubblade sitt bidrag till koncernens EBITA, både för kvartalet och helåret. Mot bakgrund av en positiv utveckling i Nederländerna har Sweco omvärderat återstående uppskjuten skattefordran relaterad till historiska förluster i Grontmij. Som en följd av detta påverkades resultatet efter skatt under kvartalet positivt av en skattefordran av engångskaraktär på 60 MSEK. Med en stark finansiell position, en stabil ökning i resultat per aktie och positiva framtidsutsikter för Swecos verksamhet föreslår styrelsen att utdelningen ökar till 5,50 SEK per aktie.

Sedan januari har Sweco justerat affärsområdesstrukturen för att återspegla strategin för norra Europa. Den nya strukturen förstärker fokuset på Tyskland, Storbritannien och Belgien, vid sidan av Swecos fem övriga kärnmarknader. Vi kommer att fortsätta stärka vår ledande position i denna region genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Vårt fokus är fortsatt våra kunder, intern effektivitet och att ha branschens bästa medarbetare.

Marknaden för Swecos tjänster är överlag god, med variationer mellan länder och segment. Alla affärsområden uppvisar en god marknad för Swecos tjänster inom infrastruktur, vatten och industrisegmenten. Efterfrågan på tjänster inom fastighetssegmentet är fortsatt god i de flesta länder, med undantag för Storbritannien och bostadsbyggande i Norden, där efterfrågan har mattats av.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Bergman, vd och koncernchef, 08-695 64 03 / 073-412 64 03

Jonas Dahlberg, finansdirektör, 08-695 63 32 / 070-347 23 83

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör, 070-273 48 79

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 07:20.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.