Bokslutskommuniké 2019 Sweco AB (publ)

Bokslutskommuniké 2019 Sweco AB (publ)

12 februari 2020

Stabilt kvartal avslutar bästa året hittills

Oktober – december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 5 692 MSEK (5 112)
 • EBITA ökade till 532 MSEK (494), marginal 9,4 procent (9,7)
 • EBIT ökade till 596 MSEK (491), marginal 10,5 procent (9,6)
 • Resultat efter skatt ökade till 472 MSEK (459), motsvarande 4,01 SEK per aktie (3,89)

Januari – december 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 20 629 MSEK (18 735)
 • EBITA ökade till 1 869 MSEK (1 629), marginal 9,1 procent (8,7)
 • EBIT ökade till 1 892 MSEK (1 618), marginal 9,2 procent (8,6)
 • Resultat efter skatt ökade till 1 393 MSEK (1 256), motsvarande 11,85 SEK per aktie (10,59)
 • Nettoskulden ökade till 2 114 MSEK (1 849)
 • Nettoskuld/EBITDA låg stabilt på 1,0 ggr (1,0)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,20 SEK per aktie (5,50)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar: 
Ett stabilt fjärde kvartal avslutar ytterligare ett rekordår för Sweco. Under kvartalet ökade EBITA med 13 procent eller 64 MSEK och den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, justerat för kalendereffekter. Den förbättrade utvecklingen drevs av en positiv arvodesutveckling, positiva projektjusteringar och ett ökat antal anställda, med stöd av en stabil orderstock. 

I synnerhet Storbritannien och Danmark förbättrade lönsamheten betydligt, i båda länderna drivet av ökade genomsnittliga arvoden och positiva projektjusteringar. I Storbritannien bidrog även förvärvet av MLM positivt. Sverige fortsätter att leverera branschledande lönsamhet i kombination med en stabil organisk tillväxt. Finland bidrog också under kvartalet och uppnådde en EBITA-marginal för helåret på 12 procent. Utöver MLM bidrog även förvärven av Imp GmbH i Tyskland och NRC Groups projekteringsverksamhet i Finland positivt. 

Med en stark finansiell ställning, stabil ökning av resultat per aktie och positiva marknadsutsikter föreslår styrelsen en ökning av utdelningen till 6,20 SEK per aktie.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god och till stor del oförändrad jämfört med de senaste kvartalen. I stort sett alla affärsområden upplever en god marknad för Swecos tjänster inom infrastruktur-, vatten och industrisegmenten. Efterfrågan på tjänster inom fastighetssegmentet är generellt god, medan bostadssegmentet förblir svagt i flera länder.  

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 46 21

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 93 33

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, cirka kl. 07:20 CET den 12 februari 2020.