Delårsrapport januari – juni 2020 Sweco AB (PUBL)

Delårsrapport januari – juni 2020 Sweco AB (PUBL)

16 juli 2020

Fortsatt stabilt resultat i en osäker tid

April – juni 2020    

  • Nettoomsättningen ökade till 5 489 MSEK (5 214)
  • EBITA ökade till 495 MSEK (422), marginal 9,0 procent (8,1)
  • EBIT ökade till 439 MSEK (398), marginal 8,0 procent (7,6)
  • Resultat efter skatt ökade till 319 MSEK (281), motsvarande 2,70 SEK per aktie (2,39)

Januari – juni 2020    

  • Nettoomsättningen ökade till 11 170 MSEK (10 315)
  • EBITA ökade till 1 125 MSEK (953), marginal 10,1 procent (9,2)
  • EBIT ökade till 1 054 MSEK (935), marginal 9,4 procent (9,1)
  • Resultat efter skatt ökade till 762 MSEK (672), motsvarande 6,46 SEK per aktie (5,73)
  • Nettoskulden minskade till 1 259 MSEK (2 324)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,5 ggr (1,2)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar: 
När vi summerar det första halvåret kan jag konstatera att vi har levererat två stabila kvartal trots den oro som covid-19-pandemin har orsakat. I mars anpassade vi oss snabbt till den nya situationen och lyckades under andra kvartalet bedriva verksamhet med många av våra medarbetare som arbetade på distans. Vi upprätthöll vår effektivitet med ett tydligt fokus på att genomföra våra kundprojekt, att vinna nya projekt och att fortsätta arbeta nära våra kunder.

Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 5 procent, motsvarande 275 MSEK, och den organiska tillväxten uppgick till 1 procent justerat för kalendereffekter. Samtidigt förbättrades resultatet och EBITA ökade med 12 procent, motsvarande 51 MSEK, justerat för kalendereffekter. Sammantaget gav detta en EBITA-marginal på 9,0 procent (8,1). Den positiva resultatutvecklingen drevs främst av lägre rörelsekostnader, ett positivt bidrag från förvärv och ett ökat antal anställda. Högre debiteringsgrad hade också en positiv påverkan, medan högre negativa projektjusteringar och omstruktureringskostnader hade en negativ påverkan på resultatet. Kostnadsbesparingar som främst var hänförliga till covid-19 hade en positiv påverkan på EBITA med cirka 80 MSEK och omstruktureringskostnader hade en negativ påverkan på EBITA med cirka 40 MSEK. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 836 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år och vi har en stark finansiell ställning med en nettoskuld/EBITDA på 0,5 ggr (1,2) och 4,7 miljarder SEK i tillgängliga likvida medel.

Finland fortsatte att leverera en stabil förbättring av EBITA med EBITA-marginal på över 14 procent. Sverige och Norge hade något lägre EBITA-tal justerat för kalendereffekter samtidigt som marginalerna förbättrades. Belgien fortsatte att leverera stark tillväxt och goda marginaler. Storbritannien utvecklades väl, med MLM och starten på tidigare uppskjutna projekt som bidrog till förbättrat resultat. Även EBITA för Nederländerna och Danmark förbättrades, justerat för kalendereffekter, medan Tyskland fortsatte att ha utmaningar med lönsamheten. 
 
Uppdatering om covid-19
Vi har visat prov på vår förmåga att snabbt och effektivt anpassa oss till den rådande situationen på marknaden. Trots omständigheterna har vi kunnat arbeta med i princip normal kapacitet. Swecos projekt är i hög grad digitaliserade och en stor andel av våra projekt är också viktiga för samhället och ges därmed hög prioritet. Även om vi upplevde en fortsatt stabil efterfrågan i de flesta av våra segment har covid-19-pandemin påverkat oss. Vi meddelade justeringar av organisationen i början av kvartalet, eftersom vi upplevde en lägre efterfrågan inom industrisegmentet samt de privata bostads- och fastighetssegmenten. Vi har noterat under andra kvartalet att dessa segment är under fortsatt press. Sammantaget har vi lyckats anpassa oss väl till situationen, men vi är ödmjuka inför framtiden och förväntar oss en fortsatt negativ påverkan på efterfrågan under andra halvåret.

Vid slutet av andra kvartalet hade cirka 130 anställda i Sverige påverkats av de organisatoriska justeringar, om cirka 200 medarbetare, som meddelades i april. Därutöver var 29 anställda i Tyskland, 25 anställda i Norge, 10 anställda i Finland, 3 anställda i Belgien och cirka 150 anställda i Storbritannien korttidspermitterade. Totalt var därmed 217 anställda korttidspermitterade vid slutet av kvartalet.

Väl positionerat för framtida tillväxt
Vi redovisar ett stabilt andra kvartal och första halvår med tanke på situationen, men jag vill understryka att det fortfarande råder en stor osäkerhet kring covid-19-situationen och hur den kommer att påverka oss. Därför är vårt fokus på kort sikt att fortsätta att övervaka situationen noggrant och vidta åtgärder efter behov. Framför allt måste vi ha ett nära samarbete med våra kunder, leverera enligt plan i våra projekt och vinna nya uppdrag. Samtidigt kommer vi att fokusera på att fortsätta att leverera i enlighet med vår strategi – att eftersträva en lönsam tillväxt på våra åtta kärnmarknader och fortsätta att implementera Sweco-modellen. 

I ett längre perspektiv känner jag mig trygg inför framtiden. Vi har en marknadsledande ställning på stora och fragmenterade marknader samt ett starkt kunderbjudande som är väl positionerat i förhållande till de främsta trenderna i samhället. Vår breda geografiska närvaro och vårt diversifierade utbud inom hållbara lösningar ligger till grund för en låg riskprofil och vår starka ekonomiska ställning ger oss den flexibilitet som krävs i osäkra tider som dessa. Jag är stolt över  att vi har lyckats förbli relevanta för våra kunder och deras behov, vilket är helt avgörande för oss framgent.  

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 46 21

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 93 33

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, kl. 12:00 den 16 juli 2020.