Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

30 november 2020

Antalet aktier och röster i Sweco AB (publ) har under november månad ökat till följd av den uppdelning av bolagets aktie som beslutades vid Sweco AB:s extra bolagsstämma den 22 oktober 2020, varigenom varje befintlig aktie delades upp i tre nya aktier av samma slag (aktiesplit, ratio 3:1). 

Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Sweco AB till 363 251 457 aktier (tidigare 121 083 819 aktier), varav 31 157 139 är A-aktier med en röst vardera och 332 094 318 är B-aktier med en tiondels röst vardera, sammanlagt motsvarande 64 366 570,8 röster. Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 121 083 819 SEK.
        
Sweco innehar, per den 30 november 2020, 2 684 662 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de aktier som bolaget självt innehar.

För ytterligare information, kontakta: 

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 073-412 6616, lisa.lagerwall@sweco.se

Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 07:45.