Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

12 mars 2020

Sweco AB kommer den 17 mars 2020 att publicera kallelsen till årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet. 

Årsstämman hålls den 23 april 2020 kl. 15.00 på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 april 2020, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 17 april 2020 under adress Sweco AB, ”Sweco Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com.  

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen. För information om hur person-uppgifter behandlas i samband med stämman, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska följande ärenden behandlas

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Anmälan om sekreterare vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av två justeringsmän för protokollet
6.    Fråga om stämman behörigen sammankallats
7.    Verkställande direktörens anförande
8.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019 
9.    Beslut om
       a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncern-balansräkningen
       b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
       c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman  
11.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12.  Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
13.  Val av revisor
14.  Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen
15.  Beslut om 
       a) införande av Aktiebonusprogram 2020 
       b) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i programmet
       c) bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra betalning av sociala avgifter
16.  Beslut om
       a) införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2020
       b) överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet
17.  Beslut om 
       a) förvärv av egna aktier 
       b) överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter
       c) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2019
       d) överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2017
18.  Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.
 

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist på Sweco, 073 412 66 16, 
lisa.lagerwall@sweco.se

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör på Sweco, 073 258 93 33, 
katarina.gronwall@sweco.se 
 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.