Kallelse till extrastämma i Sweco AB (publ)

Kallelse till extrastämma i Sweco AB (publ)

18 september 2020

Sweco AB kommer den 22 september 2020 att publicera kallelsen till extrastämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet. 

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 oktober 2020 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information i den i dess helhet bifogade kallelsen till bolagsstämman.

Rätt att delta; Anmälan
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som (i) är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 14 oktober 2020, och som (ii) har anmält sig hos bolaget senast onsdagen den 21 oktober 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med de anvisningar som återfinns i den bifogade kallelsen så att den är bolaget tillhanda senast den 21 oktober 2020.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 14 oktober 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan om rösträttsregistrering hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning är

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av två justeringsmän
5.    Fråga om stämman behörigen sammankallats
6.    Beslut om vinstutdelning
7.    Beslut om ändring av bolagsordningen 
8.    Beslut om uppdelning av bolagets aktie (aktiesplit, 3:1)
9.    Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist på Sweco, 073-412 66 16, 
lisa.lagerwall@sweco.se

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör på Sweco, 073-258 93 33, 
katarina.gronwall@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.