Sweco ABs (publ) styrelse föreslår en ytterligare vinstutdelning om 3,10 SEK per aktie

Sweco ABs (publ) styrelse föreslår en ytterligare vinstutdelning om 3,10 SEK per aktie

16 september 2020

Med anledning av den osäkerhet som Covid-19 orsakat beslutades vid årsstämman den 23 april 2020 för Sweco AB (”Sweco”) om en reducerad vinstutdelning om 3,10 SEK per aktie, att jämföras med styrelsens ursprungliga förslag om en vinstutdelning om 6,20 SEK per aktie.

Styrelsen bedömer att marknadssituationen stabiliserats och att bolaget därmed har förutsättningar för att genomföra en extra vinstutdelning. Mot denna bakgrund har styrelsen för Sweco beslutat att föreslå en ytterligare utdelning om 3,10 SEK per aktie, motsvarande totalt 367 miljoner SEK. 

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 22 oktober 2020. Utöver förslaget till vinstutdelning kommer styrelsen inför stämman även att lägga fram förslag om att bolagets aktie delas upp i 3 nya aktier av samma aktieslag, en så kallad aktiesplit 3:1, samt en främst med uppdelningen sammanhängande ändring av bolagsordningen. 

Extra bolagsstämma
Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.
 
Det fullständiga förslaget och villkoren för den extra utdelningen kommer att specificeras i den kommande kallelsen till en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 oktober 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 073-412 6616, lisa.lagerwall@sweco.se

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 9333, katarina.gronwall@sweco.se

 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 kl. 18.30.