Bokslutskommuniké 2020 Sweco AB (PUBL)

Bokslutskommuniké 2020 Sweco AB (PUBL)

11 februari 2021

Ett utmanande slut på ett starkt år.

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 5 142 MSEK (5 692)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, minskade till 514 MSEK (532), marginal 9,5 procent (9,4)
 • EBITA minskade till 224 MSEK (532), marginal 4,4 procent (9,4)
 • EBIT minskade till 248 MSEK (596), marginal 4,8 procent (10,5)
 • Resultat efter skatt minskade till 235 MSEK (472), motsvarande 0,66 SEK per aktie (1,34)

Januari – december 2020

 • Nettoomsättningen ökade till 20 858 MSEK (20 629)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 2 056 MSEK (1 869), marginal 9,7 procent (9,1)
 • EBITA minskade till 1 766 MSEK (1 869), marginal 8,5 procent (9,1)
 • EBIT minskade till 1 706 MSEK (1 892), marginal 8,2 procent (9,2)
 • Resultat efter skatt minskade till 1 293 MSEK (1 393), motsvarande 3,64 SEK per aktie (3,95)
 • Nettoskulden minskade till 943 MSEK (2 114)
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,5 ggr (1,0)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 SEK per aktie (2,07)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Jag är stolt över att vi fortsätter att expandera verksamheten och öka lönsamheten på sju av våra åtta marknader under ett så utmanande år. Glädjande är att våra två största affärområden, Sverige och Finland, överträffar koncernens lönsamhetsmål, med EBITA-marginaler väl över 12 procent. Vi avslutar året med ett kvartal som påverkades av den andra vågen av covid-19 och en betydande nedskrivning i Tyskland. Efterfrågan och orderingång är stabil och vi ser att de trender som driver vår verksamhet – urbanisering, digitalisering och hållbarhet – förblir de viktigaste drivkrafterna i samhället framöver. 

Osäkerheten på marknaden påverkar tillväxten – lönsamhet och kassaflöde förblir dock stabila
Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till -5 procent, justerat för kalendereffekter och nedskrivningen. Delar av industrin och den privata bygg- och fastighetssektorn fortsatte att påverkas av covid-19 under fjärde kvartalet, med en tillkommande negativ effekt från nedstängningar och andra restriktioner. Effekten har varit tydligast i Storbritannien.

Vi hade starka, tvåsiffriga EBITA-marginaler i Finland, Sverige och Belgien under kvartalet och fem av våra åtta affärsområden förbättrade sin rörelsemarginal jämfört med 2019. EBITA minskade med 3 procent till 514 MSEK (532), justerat för nedskrivningen i Tyskland. Den negativa påverkan från lägre debiteringsgrader och svagare rörelseresultat i Tyskland och Storbritannien motverkades endast delvis av kostnadsminskningar.

Omsättningstillväxten för helåret uppgick till -1 procent (5) justerat för nedskrivningen i Tyskland samt kalendereffekter. EBITA-marginalen för helåret förbättrades till 9,7 procent (9,1), justerat för nedskrivningen i Tyskland.

Orderboken är på en fortsatt stabil nivå. Vi har en stark finansiell ställning med ett stabilt kassaflöde och en låg nettoskuld, vilket ger oss flexibilitet och gör att vi kan dra nytta av möjligheter.

Nedskrivning i Tyskland
Som tidigare meddelats slutfördes en omfattande översyn av den tyska projektportföljen vid utgången av 2020 och ett beslut fattades att genomföra en nedskrivning om 290 MSEK. Sweco Tyskland fokuserar nu fullt ut på att implementera Sweco-modellen, som omfattar strikt styrning och genomförande av projekten. I och med det nya ledarskapet har vi vidtagit viktiga åtgärder och jag känner mig positiv angående de långsiktiga utsikterna för vår tyska verksamhet. Det kommer att bli en förändringsresa som tar tid. 

Förvärv – en viktig del av vår tillväxtstrategi
Förvärvsaktiviteten var hög under 2020. Totalt slutförde vi tio förvärv som stärkte våra erbjudanden och marknadspositioner. I januari 2021 meddelade vi två förvärv, varav ett stärkte vår ställning inom hållbar arkitektur i Finland och det andra inom klimatanpassning, stadsplanering och landskapsarkitektur på den belgiska marknaden.

Fortsatt fokus på lönsam tillväxt
Vi har ett tydligt strategiskt fokus på organisk och förvärvad tillväxt och på att etablera en marknadsledande ställning inom alla våra affärsområden. Genom att fortsätta att implementera Sweco-modellen kommer vi att uppnå en ökad effektivitet och fortsatt lönsam tillväxt. Vi har en bred geografisk utbredning och ett diversifierat utbud vilket ger stabilitet. Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med våra kunder för att förbli relevanta och upprätthålla en hög effektivitet i våra projekt. Vi fortsätter att följa utvecklingen av covid-19 noga för att dra nytta av möjligheter, men också vara beredda att vidta nödvändiga åtgärder.

Mot bakgrund av en stark finansiell ställning och ett stabilt helårsresultat föreslår styrelsen en utdelning om 2,20 SEK per aktie.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka alla kunder, partners och medarbetare för allt vi har uppnått tillsammans under 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 46 21

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 93 33

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, kl. 07:20 den 11 februari 2021.