Sweco utvecklar gatumiljön i Västra Masthuggskajen

Sweco utvecklar gatumiljön i Västra Masthuggskajen

25 november 2020

Trafikkontoret i Göteborg har gett Sweco i uppdrag att utveckla gatumiljön i Västra Masthuggskajen. Projektet omfattar området mellan Järnvågsgatan och Amerikahuset. Området ska få en tydlig karaktär med hög täthet, goda kopplingar till omgivande delar och förbättrad tillgängligheten för fotgängare och cyklister.

masthuggskajen770x380w.jpg

Swecos uppdrag för att skapa en grön och levande stadsmiljö i Västra Masthuggskajen pågår fram till 2022. Projektet ska väva samman befintlig bebyggelse med nya bostäder och arbetsplatser längs området vid Södra Älvstranden.

– Första Långgatan ska bli en mer levande innerstadsgata, en gata där man vill vara. Samtidigt ska gatan knyta samma de östra och västra delarna av området och få de stadsmässiga kvaliteter som känns igen från de andra Långgatorna. Bland annat kommer gatan att öppnas upp och ge mer plats för fotgängare och cykelstråk, säger Åsa Kinell som är uppdragsledare för projektet Västra Masthuggskajen på Sweco.

Tydlig boulevardkänsla
Sweco kommer arbeta med flera gröna inslag i gatumiljön. Träd planteras längs med Första Långgatan, vilket ska bidra till en tydlig boulevardkänsla. Man kommer också förstärka och utveckla områdets torg och parker, samt flytta och etablera en ny hållplats för kollektivtrafik i anslutning till nuvarande Masthuggstorget och blivande Masthuggsparken.

Trivsamt stråk
Blivande Masthamnsgatan, gatan i området mellan Första Långgatan och E45, ska bli ett trivsamt inre stråk där trafik kommer kunna ta sig fram till fastigheterna, utan att bli någon genomfartsled.

Det är ett projekt med många parter och en komplex infrastruktur både i marken och ovanpå.

– En aspekt som vi fokuserar på är att säkerställa att allmänheten kan röra sig i området och att befintliga verksamheter i området kan fortgå utan större påverkan genom hela projektets gång, säger Åsa Kinell.

Till sin hjälp kommer Swecos projektgrupp arbeta i en 3D-modell där alla inom projektet ges en samordnad bild på olika nivåer inom området.

– Det här är ett bra verktyg för oss. När exempelvis en grupp planerar för trafiken så får de en tydlig bild av hur landskapsarkitekterna planerar för sina delar. På så sätt kan vi få en bra dialog för att hitta de bästa lösningarna utifrån förutsättningarna och vad vi ska planera för och bygga, säger Åsa Kinell.

För mer information, kontakta:
Sofie Sidoli, pressansvarig, 010-484 50 20, sofie.sidoli@sweco.se

Åsa Kinell, Gruppchef Stads- och trafikutformning, Sweco Society AB, 073 085 83 51, asa.kinell@sweco.se

Visionsbild: Göteborgs stad
Foto: Trafikkontoret