ANSVARSTAGANDE KONSULTER I ALLA DELAR AV SAMHÄLLETS UTVECKLING

Öppenhet och ansvarskänsla är en förutsättning för fortsatta framgångar i ett decentraliserat företag som vuxit snabbare än de flesta.

Swecos etiska ramverk

Det ska vara lätt att göra affärer med Sweco. Hos oss finns ingen liten grupp chefer som har alla viktiga kundkontakter. I det dagliga mötet med kunden är det istället våra 17 500 medarbetare som var och en tar stort ansvar för sitt specifika uppdrag. Det skapar stor flexibilitet, men ställer också höga krav på våra rutiner.

Rutiner för ansvarsfulla affärer
All verksamhet inom Sweco ska ske i enlighet med gällande lagar och regelverk, på samma sätt som de också ska gå i linje med Swecos interna etiska riktlinjer. Alla medarbetare har en skyldighet att känna till och följa reglerna.

Affärsetik genomsyrar hela verksamheten
Det är en stående punkt vid koncernledningens möten och CSR-risker rapporteras kvartalsvis till Swecos styrelse.

En affärsetisk kompass i konsultvardagen
Affärsetik hänger ihop med hur vi gör affärer, hur vi beter oss sinsemellan, hur vi hanterar organisationens resurser och hur vi beter oss mot omvärlden. Att ha en tydlig affärsetisk kompass är en förutsättning för att kunna utföra uppdrag på Sweco. Alla Swecos medarbetare genomgår en utbildning i affärsetik.

Läs Swecos etiska riktlinjer och policyer här.