Samhället om 30 år Miljö

Hur kommer samhället att se ut om 30 år? Det beror helt på hur vi agerar idag. I Swecos framtidsstudie målar våra experter upp en bild av hur framtiden skulle kunna se ut, om vi lyckas hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt.

Framtiden är hållbar! Oavsett om urbaniseringen har fortsatt eller avtagit behöver vi i framtiden vara resurseffektiva och skapa cirkulära processer.

vadarsopor900X600W.jpg

Vi behöver dela och tänka cirkulärt för att kunna ta del av jordens tillgångar så att de räcker till alla och så att vi inte äventyrar vår framtid. Avfall existerar inte längre utan allt vi producerar och tillverkar återförs in i systemen för att tas tillvara på och få nytt liv.

parkbank3-900x600w.jpg

Det går att spåra allt som cirkulerar i samhället för att kunna se dess härkomst och historia.

MOROTTER-900x600w.jpg

I det urgala scenariot är staden grön och konsekvent ansvarsfull i sin industriella produktion av till exempel mat och energi, vilket vi som konsumenter har möjlighet att följa digitalt och även programmera våra egna preferenser. Då flertalet invånare bor i städerna används landsbygden i stor utsträck­ning till rekreation, energi- och matproduktion, vilket ger en möjlighet att utgå från naturens villkor.

I det glokala scenariot har cirkulära processer skapats och kretsloppen är lokala avseende ekono­mi, material, energi, råvaror och till viss del även produkter. Ett resurseffek­tivt samhälle har skapats genom att värdesätta de råvaror och de mänsk­liga egenskaper som finns i närområdet. Här uppstår samarbeten och interaktion mellan människor. Med hjälp av digitaliseringen är världen alltid närvarande. ”Back to basic” är en norm och resurser transporteras inte längre runt jorden. Istället produceras huvuddelen av det vi behöver lokalt, till exempel framställs mat i högteknologiska kolonilottliknande lösningar och vertikala växthus.

Läs mer om:

DIGITALISERING-W.jpg

ENERGI-W.jpg

SAMHALLSANALYS-W.jpg

TRANSPORT-2W.jpg

Om framtidsstudien:
Det är på uppdrag av Richertska forskningsstiftelsen som Sweco tagit fram en framtidsstudie om hur Sverige kan se ut om 30 år. Läs mer och ta del av den fullständiga rapporten här.

Tillbaka till startsidan