0 av 0 för ""

Swecos arbetsmiljöarbete

Det som gör Sweco unikt är våra medarbetare, vår mest värdefulla tillgång. Tiden på Sweco ska vara den bästa i våra yrkesliv där vår värdegrund med hållbarhet, ansvarstagande, öppenhet och utveckling präglar vårt arbetsmiljöarbete.

Vi strävar efter ständiga förbättringar i den fysiska, organisatoriska såväl som den sociala arbetsmiljön. Ett hållbart arbetsliv med välmående i fokus för våra medarbetare, men även våra kunder och leverantörer som vi samarbetar med, är vår målbild.

” En bra arbetsmiljö är den viktigaste förutsättningen för våra medarbetares hälsa, säkerhet och välmående. Med tydliga processer och verktyg i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och stort engagemang från våra ledare och medarbetare utvecklas vi kontinuerligt. Arbetsmiljöarbetet är en fråga för alla inom Sweco.”

– Eduardo Falck, arbetsmiljöchef Sweco Sverige

ISO 45001 – Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

Sweco är certifierade enligt ISO 45001, en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Standarden ställer höga krav på vårt systematiska arbetsmiljöarbete inom säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Certifikatet är ett bevis på att Sweco lever upp till de höga krav som ställs på en verksamhet.

Mångfald och inkludering

Sweco ser mångfald och inkludering bland medarbetarna som en förutsättning för att skapa en innovativ och inspirerande arbetsmiljö, och arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen oberoende av kön, etnicitet, nationalitet, religiös tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Alla medarbetare har lika rättigheter till professionell utveckling inom sina befintliga arbetsområden eller inom nya områden. Sweco har policyer som täcker in löneskillnader för identiskt eller likvärdigt arbete. Ett särskilt arbete har genomförts för att ta fram en likabehandlingsplan som tydliggör processer och rutiner gällande frågor om likabehandling inom ett antal områden, däribland rekryteringsprocessen. Sweco arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. Vid rekrytering och befordran ges lika möjligheter till alla sökande.

Förebyggande arbete

Sweco arbetar systematiskt med att undersöka, genomföra och övervaka verksamheten för att förhindra sjukdom, incidenter och olyckor och att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Våra hanteringssystem stöder hela denna process. De årliga medarbetarsamtalen och undersökningarna är viktiga uppföljningsverktyg. Det finns också en funktion för att systematiskt följa upp incidenter och olyckor inklusive riskbedömningar. Chefer spelar en viktig roll för att skapa en bra arbetsmiljö och HR-avdelningen tillhandahåller stöd för att identifiera lösningar på arbetsrelaterade problem, vad gäller både förebyggande åtgärder och planer för att återvända till arbetet. Våra medarbetares välbefinnande handlar mycket om att ha bra ledare som inspirerar och motiverar. Det handlar också om att bli bemyndigad genom att samarbeta i intressanta projekt och bidrar till att förändra samhället. Ledarskap och kollegor är viktigt i en affärsverksamhet som Sweco.