0 av 0 för ""

Leverantörsinformation

Förenklad bolagsstruktur i Sweco Sverige

Sweco  förenklade bolagsstrukturen i Sverige vid årsskiftet 2020/2021, vilket innebär att elva dotterbolag istället blev divisioner i ett gemensamt Sweco Sverige. Detta för att att förenkla för dig som kund och leverantör då du kommer att ha en avtalspart istället för flera, om du har avtal med flera Swecobolag.

Här hittar du faktureringsuppgifter till Sweco Sverige 

På den här sidan hittar du som kund och leverantör mer information om förändringen.

Please click here for information in English.

För dig som kund och leverantör innebär förenklingen att ni får en avtalspart istället för flera, om ni tidigare haft avtal med flera olika bolag inom Sweco. I övrigt kommer ingenting i din relation med Sweco att ändras och pågående kunduppdrag påverkas inte av den planerade förändringen. Se mer information i underrättelse till borgenärer enligt aktiebolagslagen. 

Förändringen av bolagsstrukturen kommer att genomföras genom fusion, vilket innebär att de kundavtal som idag ligger i de dotterbolagen fusioneras som de står idag in i det nya gemensamma bolaget.

Till kunder

Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsavtal
I det fall uppdrag omfattas av krav på säkerhetsskydd, finns ett mellan berörda parter tecknat säkerhetsskyddsavtal. Beroende på verksamhetens art och omfattning kan avtalsträdet för säkerhetsskyddsavtal se olika ut, exempelvis kan det finnas tecknade säkerhetsskyddsavtal med underleverantörer.

De kunder som har säkerhetsskyddsavtal med oss kommer att kontaktas av vår säkerhetsskyddsavdelning för genomgång och uppdatering av avtalet.

För dig som kund och leverantör innebär förenklingen att ni får en avtalspart istället för flera, om ni tidigare haft avtal med flera olika bolag inom Sweco. I övrigt kommer ingenting i din relation med Sweco att ändras och pågående kunduppdrag påverkas inte av den planerade förändringen. Se mer information i underrättelse till borgenärer enligt aktiebolagslagen. Se mer information i underrättelse till borgenärer enligt aktiebolagslagen. 

Förändringen av bolagsstrukturen kommer att genomföras genom fusion, vilket innebär att de kundavtal som idag ligger i de dotterbolagen fusioneras som de står idag in i det nya gemensamma bolaget.

Till kunder

Säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsavtal

I det fall uppdrag omfattas av krav på säkerhetsskydd, finns ett mellan berörda parter tecknat säkerhetsskyddsavtal. Beroende på verksamhetens art och omfattning kan avtalsträdet för säkerhetsskyddsavtal se olika ut, exempelvis kan det finnas tecknade säkerhetsskyddsavtal med underleverantörer.

De kunder som har säkerhetsskyddsavtal med oss kommer att kontaktas av vår säkerhetsskyddsavdelning för genomgång och uppdatering av avtalet.

Relevanta bestämmelser i LOU

Huvudregeln i upphandlingslagstiftningen är att en upphandlad leverantör inte kan ersättas med en annan leverantör utan att myndigheten gör en ny upphandling. Undantag från den regeln framgår dock av 17 kap. 13 § LOU, vars första och andra stycken har följande lydelse:

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling, om:

  1. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följ av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och
  2. det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet.

Ovanstående innebär således att avtal får ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan utan ny upphandling om ändringen sker till följd av en företagsomstrukturering. Våra tecknade avtal kan därför fusioneras in i det nya gemensamma bolaget utan att påverka aktuella avtalsförhållanden.

Till leverantörer

Fakturor ska från årsskiftet 2020/2021 att skickas till det nya gemensamma bolaget. Här hittar du alla faktureringuppgifter. 

Har du inte hittat svar på dina frågor? Kontaktuppgifter hittar du nedan:

För frågor om:

  • Ditt uppdrag: kontakta din uppdragsledare på Sweco.
  • Kundfakturor: skicka ett mail till invoice@sweco.se.
  • Leverantörsfakturor: skicka ett mail till ap@sweco.se.
  • Kundavtal, ramavtal och säkerhetsskyddsavtal: i första hand din kontaktperson på Sweco, i andra hand info@sweco.se.
  • Leverantörsavtal: i första hand din kontaktperson på Sweco, i andra hand info@sweco.se.
  • Övriga frågor: info@sweco.se.

Please click here for information in English.