0 av 0 för ""

Effektivisering av kollektivtrafiken i Göteborg

Uppdrag

Genomförandestudie för busslinje Backastråket

Kund

Trafikkontoret i Göteborg

Kompetens

Hållbarhet, konstruktion och byggplanering, miljö och tillstånd, trafik och gestaltning, projektledning, BIM/GIS m.fl.

Plats

Hisingen i Göteborg

Status

Avslutad

Citybuss Backastråket

Citybuss Backastråket på Hisingen är en del av kollektivtrafikplanen Målbild Koll2035 som är framtagen av Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun och Västra Götalandsregionen. Den har för syfte att anpassa kollektivtrafiken för den växande befolkningen. Konceptet Citybuss har tagits fram för att avlasta Göteborgs centrala delar genom att byten som idag sker i staden ska ske längre ut i systemet, vilket kräver en effektiviserad framkomlighet. För att nå kraven behöver busslinjen ett eget körfält, en BRT – Bus Rapid Transit. Detta bedöms kunna öka attraktionskraften för att åka kollektivt, Citybuss Backastråket beräknas vara klar 2025.

Utökning och effektivisering

Mellan mars 2020 – mars 2021 tog Sweco fram en genomförandestudie för Citybusslinjen Backastråket, totalt var ca 80 konsulter involverade i projektet med vitt skilda specialistområden. Det bidrog till en bred expertis inom det multidisciplinära teamet, vilket var en förmån sett till projektets bredd. Syftet med utredningen har varit att avgöra genomförbarheten samt att ta fram en kostnadsbedömning för projektet.

Under året jobbade Sweco nära kunden med regelbunden kontakt, Mikael Fiedler Andrén, projektansvarig på Trafikkontoret Göteborgs Stad är nöjd med samarbetet:

– Jag har uppskattat att ha Sweco som konsult för denna genomförandestudie. Det har varit ett gott diskussionsklimat i projektet och när vi haft olika uppfattning om olika saker så har vi diskuterat detta och jag tycker frågetecken ofta har lösts i dialog.

Genomförandestudien omfattade planering för ombyggnation av gatan med syfte att möjliggöra buss på egen bana, förbereda eventuellt införande av spårvagnstrafik samt att möjliggöra elladdning av bussar i tillräcklig omfattning.

Tog höjd för biologisk mångfald och skyfallshantering

Området karaktäriseras idag av grönska och växtlighet i from av alléer, parker och andra gröna stråk som skänker skugga och håller temperaturen nere under tillfälliga värmeböljor. Totalt bor cirka 25 000 invånare längs stråket vilket bidragit till ett stort fokus på säkerhet och framkomlighet, något som bidrar till ett socialt hållbart område och en mer attraktiv plats att bo. Exempel på de rekommendationer som Sweco tagit fram är tätare belysning, bättre kvalitet på cykelvägar och säkra övergångar.

Ytterligare ett fokusområde har varit att utreda möjligheten att förbättra förutsättningarna för att hantera dagvatten och skyfall, en belastning för stråket i nuläget. Åtgärder är nödvändigt för att inte den nya citybusslinjen ska försämra möjligheterna för skyfallshantering.

Vidare har det varit av stor vikt för konsulterna att bevara den biologiska mångfalden, genom att växtligheten längs stråket lämnas intakt. Vid de tillfällen då behovet finns att avlägsna träd ska de om möjligt bevaras och flyttas till annan plats, för att inte floran ska påverkas i samma utsträckning. Vid behov att ersätta befintlig växtlighet ska arten vara densamma och det ska ske successivt genom att integrera med den nuvarande. I slutet av maj 2021 togs genomförandestudien igenom i Göteborg Stads trafiknämnd.