0 av 0 för ""

Barsebäck: Logistik i avvecklandet av kärnkraftverk

Uppdrag

FOCT Barsebäck

Kund

Barsebäck Kraft AB (BKAB)

Kompetens

Industriteknik, Logistik

Plats

Barsebäck

Sweco inför nytt hanteringssätt av radioaktivt avfall

Barsebäck avvecklas och avfall ska fraktas till bergrum för slutförvar vid SKB:s anläggning i Forsmark. Sweco har fått i uppdrag att införa ett nytt hanteringssätt av radioaktivt avfall. Målet är att minimera dosraten som personalen i hanteringen utsätts för, förbättra arbetsmiljön och samtidigt säkerställa det stränga krav som ställs på sortering av avfallet i olika avfallsfraktioner.

Processen som ska byggas upp kan beskrivas som en sorteringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall som avslutas med en betongingjutningsanläggning.

Efter sorteringen i låg- respektive medelaktivt avfall gjuts det medelaktiva avfallet in i betong som fylls i det kokiller som avfallet ska förvaras i SFR. Även lågaktivt avfall skickas till slutförvar, men utan betongingjutning.

Projektet förväntas vara genomfört och avslutat 2017.

Ett utmanande projekt

Projektet innebär, utöver rent projektstyrnings-mässiga utmaningar, utmaningar i både logistikhänseende och ALARP (As low as reasonably practicable). Utöver normala produktivitets- och logistikoptimeringar tas även hänsyn till att personalens exponeringstider för radioaktivitet ska minimeras så långt det är möjligt, samt att avstånden till avfallet ska vara längsta möjliga. Vidare är dokumentationskraven inom kärnkraftsområdet omfattande.

Projektet är uppdelat i en projekteringsfas där förutsättningar och tilltänkta tekniska lösningar kommer att fastslås. Projekteringsfasen följs av en upphandlings- och konstruktionsfas.