0 av 0 för ""

Vindkraftsparker på Island

Uppdrag

Förstudie för vindkraftsparker innefattande vindanalys, utredning av infrastruktur och elnät samt utredning av transportvägar.

Kund

Landsvirkjun

Kompetens

Energiproduktion

Plats

Island

Status

Avslutat

Nu satsar Island på vindkraft

Mer än 80 % av all energi på Island utvinns från vattenkraft och geotermisk energi, men de senaste åren har Landsvirkjun, Islands nationella energibolag, undersökt förutsättningarna för vindkraft och sett stor potential. Två stora vindkraftsparker planeras, och Sweco bidrar med expertis i båda projekten.

Swecos vindkraftsexperter från Sverige och Norge och vägexperter från Skottland bistår det isländska energibolaget Landsvirkjun med löpande rådgivning och olika insatser inom bolagets pågående vindkraftsprojekt.

Vindkraft ett bra komplement till vattenkraften

Island nyttjar mycket vattenkraft, men flödet i vattendragen har stor årlig variation, med högre flöden sommartid än vintertid. Eftersom den årliga cykeln för vind på Island är den motsatta, med starkare vindar vintertid än sommartid, är vindkraft ett bra komplement till vattenkraften.

Sweco har expertis inom alla delar av vindkraftsprojekt och bidrar på flera håll inom pågående projekt på Island. Just nu arbetar Landsvirkjun med två föreslagna vindkraftsparker, Burfell och Blanda, på ca 200 MW respektive ca 100 MW. För Burfell, där man kommit längst i processen, innebär det att vindkraftsparken skulle kunna producera upp till ca 700 GWh.

Vindanalys och bedömning av transportvägar

För Blanda vindkraftspark har Sweco gjort en förstudie, som bland annat innefattade vindanalys, utredning av infrastruktur och elnät. Sweco har också hjälpt Landsvirkjun med Burfell-projektet och gjort en initial bedömning av transportvägarna från hamn till site, alltså hur vägnätet kommer att klara de långa och tunga transporterna av vindkraftsverkens komponenter. Transporterna kan här komma att bli upp till 80 meter långa och man behöver göra justeringar och förstärkningar när de ska ta sig genom kurvor, rondeller och över broar. Swecos experter har kört alla vägar, besökt hamnarna och bedömt kritiska punkter där svårigheter kan uppstå. Allt har sammanfattats i en rapport till Landsvirkjun med input från det isländska trafikverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriella Nilsson, projektledare och expert inom vindkraft, Gabriella.Nilsson@sweco.se